Bakgrunnen for klagene er behandlingen Thorbjørn Bakkens datter Heidi fikk i årene før hun døde sommeren 2011, 41 år gammel.

Men sjøl om fylkesmannen skal granske en rekke forhold rundt det offentliges håndtering av familien fra Langtjernåsen i Trysil, tør ikke Bakken å tro på en rettferdig behandling.

LES OGSÅ:

– Jeg har ingen tro på at fylkesmannen i Hedmark kan være i stand til å gjennomføre granskingen på en habil måte. Jeg kom i september med en habilitetsinnsigelse som jeg ikke har fått svar på. Det faktum at rådmannen i Trysil og daværende leder i tildelerenheten, ikke skal granskes, bare styrker mine påstander om habilitetsproblemene i saken, sier Thorbjørn Bakken.

Ingen tillit

At det er hjemmesjukepleien i Trysil som skal granskes og at den øverste ledelsen for dem går fri, har han svært lite til overs for.

Han kaller det hjerterått at det er de ansatte i hjemmesjukepleien som skal stå til ansvar.

Bakken har i tillegg liten tiltro til Fylkesmannen i Hedmark fordi fylkesmannen i flere av sakene har støttet og gitt motparten råd.

– Jeg lurer på hvorfor rådmannen skal skjermes fra granskning. Kan det ha noe å gjøre med at fylkesmannen hele tiden har støttet rådmannens beslutninger og at en gransking kanskje vil avsløre granskeren sjøl? Og det er jo akkurat dette som er kjernen i habilitetssaken som jeg ikke vil gi meg på. Det er ikke annet enn uakseptabelt. Alle mine erfaringer gjør at jeg har en ekstremt dårlig tro på at Fylkesmannen i Hedmark skal kunne løse dette på en korrekt måte, sier Thorbjørn Bakken.

Må svare

I brevene, som er unntatt offentlighet, blir Trysil kommune pålagt å svare for behandlingen som ble gitt i perioden fra januar 2009 fram til Heidis død i august 2011, sjukehusene og de to Trysil-legene for den behandlingen som ble gitt fra januar 2011 fram til Heidis død.

Det er sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen som skal innhente journaldokumentasjon og uttalelser fra de involverte.

Som regel er det tre mulige utfall; det påvises ikke brudd på noen bestemmelse, det foreligger brudd, men ikke alvorlige nok til å gå videre med dem eller at fylkesmannen konkluderer med at foreligger pliktbrudd så alvorlige at det er nødvendig å oversende saken til Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen skriver at saksbehandlingstida i tilsynssaker normalt ikke skal overstige fem måneder.