Gå til sidens hovedinnhold

Vil avvente helsetilsynets behandling

Artikkelen er over 7 år gammel

Østlendingen har forgjeves forsøkt å få svar fra Trysil kommune på Thorbjørn Bakkens påstander.

Østlendingen har fått dokumentene vi har bedt om fra Bakken, til tross for at alle i utgangspunktet er unntatt offentlighet.

LES OGSÅ:

Videre har Thorbjørn Bakken hele tiden vært villig til å frita kommunen fra taushetsplikten.

Trysil kommune fikk fem sentrale spørsmål på e-post om hvorfor kommunen handlet som den gjorde i aktuelle situasjoner.

Spørsmål som kunne belyst saken bedre og fått fram flere detaljer:

Østlendingen fikk følgende svar på e-post:

«Spørsmålene vil jeg ikke kunne svare på ut fra taushetsplikt og vil videre avvente Helsetilsynets behandling av klagen. Jeg vil heller ikke be om å bli fritatt for taushetsplikt ut fra prinsipielle og etiske hensyn. Når det gjelder saksbehandling generelt så har Trysil kommune de siste ti år jobbet aktivt med å få et Internkontrollsystem i Pleie- og omsorgstjenesten og jobber fortløpende med dette. Bakgrunn for dette er myndighetskrav til at man skal ha dette. IK systemet omhandler også saksbehandlingsrutiner. Når man gjennom en slik prosess tilegner seg kunnskaper om krav som stiles til kommunen og reflekterer dette mot praksis man har hatt, har dette medført at man har måttet endre praksis for å få en sak tilstrekkelig opplyst før man fatter et vedtak. Vår praksis har blitt prøvd gjennom en rekke klagesaker og tilsyn fra Helsetilsynet, avvik som er funnet på vår saksbehandlingspraksis har vi måtte lukke gjennom å dokumentere at endring skjer i vår IK. Blant annet at vedtak årlig skal evalueres, herunder be om opplysninger som sikrer at vi fatter et forsvarlig vedtak. Når det gjelder omsorgslønn må det vurderes opp mot andre og kanskje mer hensiktsmessige tjenester for kunne gi et forsvarlig og kvalitativt tilbud. Dette for å ivareta rettssikkerheten til den enkelte bruker og ikke minst sikre at kommunens midler også brukes på best mulig måte for å dekke lokalsamfunnets behov».

LES OGSÅ: