Her er årets As­ke­ladd

ASKELADD: Syn­nø­ve Gal­aas­en Olsen er kåret til årets Askeladd.

ASKELADD: Syn­nø­ve Gal­aas­en Olsen er kåret til årets Askeladd. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Et­ter bare et halvt års drift er Syn­nø­ve Gal­aas­en Olsen kå­ret til årets bygdegründer.

DEL

Det er 19. året på rad at Nor­ges Bondelag og Land­kre­ditt SA de­ler ut Askeladdprisen.

Pri­sen de­les ut til ung­dom un­der 35 år som er i ferd med el­ler som har etab­lert næ­rings­virk­som­het på byg­de­ne.

Vil lage ar­beids­plas­ser

Det er bare et halvt år si­den Syn­nø­ve Gal­aas­en Olsen åp­net dø­re­ne på hjem­ste­det Akre Gård i Ga­lå­sen.

Med Akre Mat­opp­le­vel­ser til­byr hun lo­kalt kjøtt og fisk, selv­pluk­ket bær og sopp, lo­kal­pro­du­ser­te grønn­sa­ker og drik­ke ser­vert med his­to­rier om ma­ten, gren­da og slek­ta; his­to­rier som strek­ker seg helt til­ba­ke til 1650-tal­let.

Med tida hå­per hun også på å kun­ne ut­vi­de og bi­dra til fle­re ar­beids­plas­ser i Try­sil.

– Ener­gisk og en­ga­sjert

– Årets pris­vin­ner er en ung, ener­gisk og en­ga­sjert kan­di­dat som har vist at det er mu­lig å få noe til i hjem­byg­da. Syn­nø­ve Gal­aas­en Olsen og Akre Mat­opp­le­vel­ser vi­ser at ved å fo­ku­se­re på egne kunn­ska­per og in­ter­es­ser er det mu­lig å ska­pe sin egen be­drift. Ved å ta i bruk lo­ka­le res­sur­ser er hun også med på å ska­pe ak­ti­vi­tet ut­over sin egen be­drift, noe som er vik­tig for vi­de­re suk­sess og vekst fram­over, sier ju­ry­for­mann og le­der i Nor­ges Bondelag, Nils T. Bjør­ke.

Pre­mien på 30.000 kro­ner vil hun bru­ke på å ut­vik­le nye mat­ret­ter og gå på kurs for å lære mer om na­tu­rens mat­fat.

– For meg be­tyr pri­sen aner­kjen­nel­se og er et be­vis på at Akre Mat­opp­le­vel­ser har en be­tyd­ning for lo­kal­mil­j­øet, sier Gal­aas­en Olsen.

Artikkeltags