Hed­mark i Høy­re-skyg­gen

LANGT FRAM: Selv om Gun­nar A. Gun­der­sen og Hed­mark Høy­re har statsrådsambisjoner er det langt fra sik­kert at Erna Sol­berg tak­ker ja på in­vit­ten.

LANGT FRAM: Selv om Gun­nar A. Gun­der­sen og Hed­mark Høy­re har statsrådsambisjoner er det langt fra sik­kert at Erna Sol­berg tak­ker ja på in­vit­ten. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Kommentar: Rune Ha­gen

DEL

Høy­re-ju­be­len kan ende i skik­ke­lig bak­rus i Hed­mark.

Både Hed­mark og Inn­lan­det står i stor fare for ikke å få en enes­te Høy­re-stats­råd i den nye re­gje­rin­gen til Erna Sol­berg.

I Fremskrittspartiet er det enda skrin­ne­re med ak­tu­el­le kan­di­da­ter. I vers­te fall får Høy­re og Frp i Hed­mark bare inn po­li­tis­ke råd­gi­ve­re i det nye re­gje­rings­ap­pa­ra­tet.
Hed­mark har i hele et­ter­krigs­ti­den for­synt seg godt med stats­rå­der. Det skyl­des i før­s­te rek­ke Hed­mark Ap mar­kan­te stil­ling i Ar­bei­der­par­ti­et. Der­for har Hed­mark stort sett vært re­pre­sen­tert i alle Ap-re­gje­rin­ge­ne et­ter kri­gen.

På det mes­te had­de Hed­mark Ap hele tre stats­rå­der i Stol­ten­bergs re­gje­ring. (Knut Stor­ber­get, Syl­via Bru­stad og Sig­bjørn John­sen).

Hed­mark er også en vik­tig bas­ti­on i Sen­ter­par­ti­et. Fylkespartiet har vært godt re­pre­sen­tert når par­ti­et har sit­tet i re­gje­ring; nå sist med land­bruks­mi­nis­ter Tryg­ve Mag­nus Slags­vold Ve­dum.

Både Ap og Sp i Hed­mark har også tra­di­sjon på å re­krut­te­re stats­sek­re­tæ­rer og per­son­li­ge råd­gi­ve­re inn i regjeringsapparatet. Sli­ke po­si­sjo­ner gir også makt og inn­fly­tel­se.
Med de bor­ger­li­ges valg­sei­er skal Erna Sol­berg vel­ge nye stats­rå­der. Nye kos­ter skal også inn i re­gje­rings­kor­ri­do­re­ne.

Nål­øy­et blir eks­tra trangt der­som Erna kla­rer å stab­le på bei­na en firepartis re­gje­ring.

Erna vil ha inn tung­vek­te­re i den kre­ven­de job­ben som ven­ter. I Høy­re er det ikke tra­di­sjon i å ven­de blik­ket mot Hed­mark. Et­ter kri­gen har Hed­mark Høy­re kun hatt to stats­rå­der, land­bruks­mi­nis­ter Jo­han C. Lø­ken (1981–83) og moderniseringsminister Mor­ten A. Mey­er (2004-05).

Nå pres­ser Hed­mark Høy­re på for at Gun­nar A. Gun­der­sen skal bli ny land­bruks­mi­nis­ter. Selv vil han helst bli mil­jø­vern­mi­nis­ter, iføl­ge gårs­da­gens Øst­len­din­gen. Et ut­spill som vi­ser am­bi­sjo­ner, men som lett kan få mot­satt ef­fekt. Gundersens skat­te­tab­be i valg­kam­pen har hel­ler ikke styr­ket hans kan­di­da­tur. Gundersens navn er fra­væ­ren­de i alle sen­tra­le spe­ku­la­sjo­ner. Gun­der­sen må tro­lig ta til tak­ke med en sen­tral plass i Høyres stor­tings­grup­pe.

Ut­vik­ling av unge ta­len­ter er vik­tig for re­gje­rings­par­ti­er. Et slikt, uom­tvis­te­lig ta­lent er Kris­ti­an Ton­ning Riise fra Stan­ge. Han har mar­kert seg sterkt i Ci­vi­tas – Høyres tan­ke­smie – og vil kun­ne bli po­li­tisk råd­gi­ver i et Høy­re-le­det de­par­te­ment. Fyl­kes­sek­re­tær Rang­di W. Krog­stad inn­sats er blitt lagt mer­ke til sen­tralt. Også hun kan hav­ne i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet.

I Hed­mark Frp drøm­mer Per Roar Bredvold om å bli for-svars­mi­nis­ter. Men drøm­me­ri­ene har ikke rot i vir­ke­lig­he­ten. Da er sjan­se­ne be­ty­de­lig stør­re for at Lars Joa­kim Hans­sen som job­ber i Frps stor­tings­grup­pe, blir po­li­tisk råd­gi­ver.

Venst­res Erik Ring­nes og KrFs Geir By­berg vil kun­ne bli vur­dert i en fire par­tis re­gje­ring. Men er nep­pe tun­ge nok.

Der­som nær­het til re­gje­rin­gen gir eks­tra makt – kan Hed­mark hav­ne i skyg­gen, på sam­me måte som fyl­ket er i ol­je­skyg­gen.

Artikkeltags