– Innlandet og Elverum skal være en viktig driver i framtidas grønne skifte. Skog har vi mer enn nok av i Innlandet, og her finnes uante muligheter for å erstatte olje med nye fornybare ressurser og skape om lag 25.000 arbeidsplasser om vi lykkes. Landsmøtets vedtak legger opp til en større satsing innen både skogindustrien, gjenvinning og ikke minst bygging i tre, sier Stenseth i en pressemelding.

Han er glad for at Arbeiderpartiet setter skogen og ressursene den representerer på dagsorden.

– Det er innlysende at Innlandets ressurser skal være et viktig bidrag til å oppnå Norges forpliktelser og framtidas arbeidsplasser, sier lederen i Elverum Ap.

Han viser til følgende vedtatte punkter for valgprogrammet for den kommende stortingsperioden:

  • Øke den industrielle videreforedlingen av skog tilsvarende mengden tømmer som hogges i Norge, blant annet ved å sikre mer kapital til forsterking og videre utvikling av skogindustrien.
  • Etablere et utviklingsprogram for trebygg og klimavennlig fornying av bygg.
  • Bygge anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale fra bygg, som sikrer at materialet kan brukes til nye industriprodukter for å øke sysselsettingen og verdiskapingen
  • Stanse salget av Statskog og bruke Statskog som et verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eiendommer.

– I Elverum har vi vist at å bygge i tre er fullt mulig. Det er ingenting som tilsier at det er en dyrere investering enn å velge andre materialer, men det krever at vi setter det på dagsorden og sikrer en industri i Norge som kan levere de produktene som trengs. Samtidig må det stilles krav til utbyggere om å sterkt vurdere økt bruk av tre i sine prosjekter, mener Stenseth.

Ap-lederen i Elverum peker også på behovet for gjenvinning av tremateriale.

– Et slikt anlegg er det allerede store planer for hos Forestia på Braskereidfoss. En slik etablering vil kunne sette betydelig fart på ny industri i elverumsområdet og i Innlandet for øvrig, sier han.