Vegprising går ut på at bilistene betaler for bruk og belastning i stedet for kjøp og eie. Det betyr at man kan fjerne dagens avgifter og bompenger, inkludert drivstoffavgift, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift, og erstatte alt med en kilometeravgift.

GPS-teknologi kan regne ut en pris per strekning hvor bilen faktisk har kjørt.

Størrelsen på vegprisingen kan variere avhengig av hvor man kjører, når på døgnet, og hva slags bil. Det kan bety lavere avgifter utenfor byene og utenom rushtid.

Vil ha fortgang

– Hedmark og Oppland fylkeskommuner ønsker at en utredning av vegprising, som et alternativ til bompenger og andre bilrelaterte driftskostnader, kommer i gang så fort som mulig, sa fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) i en åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tirsdag.

Må ta høyde for ulikheter

De to fylkeskommunene har også levert et felles høringsnotat.

– Det er avgjørende at en utredning for vegprising tar høyde for at det er store ulikheter i landet. Innlandet blir Norges mest spredtbygde fylke, og mange av våre innbyggere har ingen andre alternativer enn å bruke bil som framkomstmiddel. Arbeidstakere i distriktene har gjennomgående lengre arbeidsreise, samtidig som kollektivtilbudet er begrenset, slik at nesten all pendling foregår med bil.

– Det må derfor utredes løsninger som differensierer mellom by og land, og som tar hensyn til trafikkgrunnlag, avstander, befolkningstetthet og muligheter for kollektive løsninger. Det må bli dyrere å kjøre bil der det finnes gode alternativer, og rimeligere der bil er eneste framkomstmiddel, heter det i høringsnotatet.

Det påpekes også at stadig økende bompengetrykk fører til at trafikantene finner omkjørings­muligheter og dermed påfører mange områder økt belastning i form av store trafikksikkerhetsutfordringer, trengsel, støy, avgassutslipp og svevestøv.