En innbitt ordfører Linda Døsen Stubsveen (AP) i Rendalen ber regjeringen om å styrke distriktssatsingen gjennom å sette av mer midler til fylkesveger i revidert nasjonalbudsjett.

Etterlengtet utbedring

– Arbeidet på fylkesveg 30 mellom Tynset og Åkrestrømmen i fjor sommer var svært etterlengtet. Det ga optimisme i lokalsamfunnet, og nettopp optimisme er framhevet i regjeringens Hurdalsplattform, viser Stubsveen til.

– Men jeg har vært i kontakt med Innlandet fylkeskommune. De sier at det ikke er mulig å fortsette med dekkelegging på resterende strekning mellom Øvre Rendal og ned til Åkrestrømmen innenfor de rammene fylkeskommunen har for 2023. Dette til tross for at det er vedtatt i Innlandet fylke sin handlingsplan for fylkesveger, legger en svært skuffet ordfører til.

Svært viktig for Innlandet

– Midler til veg er et konkret og viktig tiltak som må forsterkes for at regjeringen skal nå målet om vekst og utvikling i hele landet. Innlandet fylkeskommune er den største vegeieren i Norge, etter staten. Økt satsing på fylkesveger er svært viktig for utviklingen av Innlandet, understreker Stubsveen.

Hun fortsetter med at det er 1000 ganger billigere å bygge fylkesveg sammenlignet med motorveger.

– Det har over tid bygget seg opp et massivt vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet i Norge. Det er ikke forenlig med at det skal satses på distriktene. Gode fylkesveger er avgjørende for industri og næringsliv, og for hverdagslivet til folk som reiser på jobb landet rundt, poengterer ordføreren.

Sikrer arbeidsplasser

Hun mener at økt bevilgning til fylkesveger også har stor betydning for å sikre arbeidsplasser i anleggsnæringen i hele landet.

– Det er først og fremst lokale eller regionale aktører som får oppdragene. Disse har nå ledig kapasitet.

Stubsveen viser til data som blant annet rapporten «vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet», utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Maskinentreprenørenes Forbund. Den peker på at økning i etterslep er et samfunnsøkonomisk problem.

– Det koster dyrt å skyve regningen foran oss. Mens gevinstene med å hente inn etterslep er flere. Blant annet bedre framkommelighet, økt trafikksikkerhet, mindre risiko for stenging av veger. Og ikke minst forutsigbarhet for yrkes- og næringstransporten, framholder Stubsveen.

– For opprettingslag, toppdekke og vegmerking beregnes det for fylkesveger i innlandet cirka 1 millioner kroner, eks mva. per kilometer veg. Sammenligner en med de dyreste delstrekningene på enkelte av de nye firefelts motorveiene som koster opp mot en milliard kroner per kilometer, eller en million kroner per meter, vil det si at fylkesveger i noen tilfeller er 1.000 ganger så billig som motorveger, sier ordføreren.

– Så forstår jeg at dette er å sette det på spissen. Det er selvfølgelig store nyanser fra prosjekt til prosjekt, men poenget mitt er at en får gjort mye for hver krone som blir lagt i fylkesveger. Og betydningen for lokalsamfunnene rundt omkring er store.