PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i

presseetiske spørsmål. E-post: pfu@presse.no

Østlendingen publiserte i september 2022 en artikkel om trafikkontroll ved en videregående skole. I artikkelen ble en 17-åring intervjuet og avbildet i forbindelse med at hans lette motorsykkel ble avskiltet.

Klager er guttens far, med samtykke fra sønnen. Han mener 17-åringen ikke forsto at han ble intervjuet. Klager anfører at 17-åringen var stresset av situasjonen, men svarte ærlig på spørsmål fra alle som var til stede.

Ifølge klager fikk ikke sønnen med seg at det befant seg en journalist blant folkene fra politiet og Statens vegvesen, som «snek inn» noen spørsmål innimellom, og i likhet med vegvesenet tok bilder. Klager mener også avisa gjenga sitater feil i artikkelen, og at samtykke burde vært hentet inn siden intervjuobjektet er under 18 år.

Østlendingen avviser at god presseskikk er brutt, og viser blant annet til at journalisten presenterte seg både under kontrollen, og også ringte 17-åringen for et utfyllende intervju en stund etterpå. Fordi gutten var over 16 år, ble ikke samtykke sett på som nødvendig.

Avisa anfører også at intervjuobjektet ikke ble framstilt negativt, men framsto som reflektert i intervjusituasjonen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om hvor viktig det er å være tydelig på å klargjøre premissene i kontakten med kilder, jf. punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten. Utvalget viser til at intervjuet skjedde mens kontrollen pågikk og 17-åringens motorsykkel var blitt avskiltet.

Situasjonen og guttens alder og mangel på erfaring med pressen, tilsa at det hvilte et ekstra ansvar på redaksjonen om å være tydelig og vise varsomhet.

Selv om Østlendingen fulgte opp med en telefonsamtale med 17-åringen etter at kontrollen var avsluttet, kan ikke utvalget se det er godtgjort at avisa i tilstrekkelig grad hadde sørget for at premissene for kontakten mellom journalisten og gutten var klargjort. I tillegg til guttens alder, peker PFU på at han er identifisert med navn og bilde, og at det dreier seg om klanderverdige forhold.

Utvalget ser at gutten framstår reflektert, og at begrunnelsen for avskiltingen blir nøkternt beskrevet, jf. VVP 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. PFU skjønner likevel at klager opplevde publiseringen belastende.

Ettersom det står ord mot ord, er det ikke mulig for utvalget å vurdere om meningsinnholdet i sitatene er gjengitt korrekt, jf. VVP 3.7, og om dette utløste behov for en rettelse, jf. VVP 4.13.

Østlendingen har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. november 2022

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim, Stein Bjøntegård, Øyvind Kvalnes, Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys.