Gjøvik peker seg ut som det sykehuset som er best egnet som akuttsykehus nummer to hvis Mjøssykehuset lander på Moelv, fastslår en rapport fra Oslo Economics, vel å merke bestilt av Gjøvik kommune. Rapporten har sett på tre alternativer, der Elverum er nevnt i alle tre, enten som akuttsykehus nummer to eller et elektivt sykehus. I alternativene der Elverum sykehus er det elektive, er enten Lillehammer eller Gjøvik sett på som akuttsykehus to.

Samlet sett er det små forskjeller, men Gjøvik sykehus kommer best ut. Rapporten er laget med bakgrunn i Sykehusbygg HFs veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. I rapporten har Oslo Economics sett på alt fra rekruttering, tilgjengelighet og risikovurdering til klimakonsekvenser og statlig arealpolitikk. Den har også sett på noe som opptar svært mange i denne debatten – reisetid og nærhet til tilbudet.

I reisetid og nærhet ligger det trygghet. Derfor er det også viktig for folk. Analysen tar utgangspunkt i 2040-tall. Når det gjelder øyeblikkelig hjelp, er det ingen som vil ha en reiseveg på mer enn 150 minutter uansett alternativ. Ser man på hvor mange som vil ha en reiseveg på under 30 minutter, kommer Elverum best ut og gir en lavest kostnad med 175.000 mennesker. Tilsvarende tall for henholdsvis Gjøvik og Lillehammer er 154.000 og 130.000. Også innenfor en time kommer Elverum best ut. Først når vi nærmer oss 90 minutter spiller det liten rolle hvor akuttsykehus to legges.

Like relevant er ansattes reisetid, og oppsummert kommer alternativ 3 med Elverum som akuttsykehus best ut. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er viktig når man bygger nytt. Vi er alle opptatt av at skattepengene våre forvaltes fornuftig – også når det gjelder sykehusdrift. Rapporten sier at forskjellene samlet sett er små. Samtidig vet vi at kort og trygg reisetid er viktig for brukere. Kanskje det er noe som bør vektlegges?