Beløpet på 250.000 kroner skal brukes til et forprosjekt, som skal utrede investeringskostnadene og mulige løsninger for en utvidelse av kirkegården i Sørskogbygda.

– Dette er utrolig viktig for Sørskogbygda. Det har vært store problemer med overvann på den nedre delen av kirkegården, sier Magnus Stenseth (Ap).

– Jeg er glad denne saken endelig blir behandlet i kommunestyret, sier Arnfinn Uthus (Sp).

Høy grunnvannstand

Dagens kirkegård er inndelt i en øvre og en nedre (gammel) del. Den nedre delen har problemer med høy grunnvannstand, noe som betyr at gravfeltet ikke tilfredsstiller kravet i gravplassforskriftens om grunnvann og drenering.

Høyt grunnvann og dårlig drenering innebærer manglende nedbrytning, og feltet er derfor stengt for kistegravlegging.

Der nedbrytningen tar mer enn 20 år, er intensjonen i gravplassloven at fredningstiden skal utvides, slik at gravinnholdet blir nedbrutt før fredningstiden går ut.

De som vil benytte familiegravstedene på feltet, er tvunget til å velge kremasjon, som gir økte utgifter for de etterlatte.

To alternative løsninger

Kirkevergen ser for seg to alternative løsninger for å kunne øke gravkapasiteten.

Det ene alternativet er en oppfylling av det gamle gravfeltet. Det andre gravfeltet er å utvide kirkegården vest for kirka. Det betyr ny gravplass på deler av dyrket mark. Det er etablert positiv dialog med grunneier om muligheten.

For å kunne ta stilling til hvilket alternativ som er best, må begge alternativene utredes i forprosjektet, som det nå er bevilget penger til.

Kommunedirektør Kristian Trengereid opplyser at den videre finansieringen av kirkegård-utbedringen i Sørskogbygda må bli en del av budsjettarbeidet i kommunen.