Gå til sidens hovedinnhold

Planlegger rundkjøring ved innkjøringa til Løten sentrum

Forslaget til ny kryssløsning med rundkjøring ved innkjøringa til Løten sentrum legges ut til offentlig ettersyn.

Det er Statens vegvesen som i samarbeid med Løten kommune har utarbeidet forslaget til reguleringsplan for Veenskrysset ved Løten sentrum.

Krysset er planlagt bygget om til rundkjøring. Kartillustrasjonen viser hvordan den nye rundkjøringen vil se ut når den står ferdig i 2022. Vegvesenet skal også skifte ut brua som krysser Vingerjessa. I tillegg er det planlagt nye vann og avløpsrør og vedlikehold av en støyskjerm.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15. oktober til 26. november.

Når fristen for innspill har gått ut, vil alle innspill til reguleringsplanen gjennomgås, og behovet for å gjøre endringer vil bli vurdert. Deretter vil Vegvesenet sende over et endelig planforslag til Løten kommune for sluttbehandling. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak om reguleringsplanen.

– Formålet med planen er å legge til rette for bygging av ny rundkjøring i krysset mellom Kongsvegen (tidligere riksveg 3) og Kirkevegen/Stasjonsvegen. Det melder planleggingsleder i Statens vegvesen, Geir Pedersen.

Videre legges det til rette for bygging av ny bru over Vingerjessa og busslommer vest for ny rundkjøring. Dagens gang- og sykkelveg langs Kirkevegen justeres slik at den i større grad følger den nye, omlagte fylkesveg 1844. Stigningen på den nye gang- og sykkelvegen vil ikke bli fullt så bratt som i dag.

Langs Stasjonsvegen, sør for ny rundkjøring legges det til rette for å bygge gang- og sykkelveg fram til Venslivegen.

Før det kan settes i gang med hovedelementene i planen skal Løten kommune gjøre en del arbeider i området, med omlegging og renovering av vann- og avløpsledninger.

Kommentarer til denne saken