Disse fire er i gang med en jobb de ønsker at innbyggerne i Alvdal og Tynset blir med på

HØYT OPP: Fire avdelingsingeniører fra planavdelingen i sjuende etasje, for anledningen på verandaen i Rådhusets niende etasje på Tynset. Fra venstre Kristin Aasen, Malin Myrseth, Renate Torkelsen og Hilde Aanes.

HØYT OPP: Fire avdelingsingeniører fra planavdelingen i sjuende etasje, for anledningen på verandaen i Rådhusets niende etasje på Tynset. Fra venstre Kristin Aasen, Malin Myrseth, Renate Torkelsen og Hilde Aanes. Foto:

Fire avdelingsingeniører med kontor i Rådhuset på Tynset jobber med ny planstrategi for Alvdal og Tynset. De ønsker at folk engasjerer seg.

DEL

Alvdal og Tynset kommuner har startet jobben med planstrategi 2020–2023.

Plan- og bygningsloven sier at alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Strategien skal bidra til en bedre samordning av de ulike planene i kommunen, en mer behovsstyrt planlegging og politiske prioriteringer av planoppgaver.

De to kommunene har felles kontor for plan, byggesak og geodata. Fire avdelingsingeniører er knyttet til selve planavdelingen. Én av oppgavene deres i tida framover, er å jobbe fram forslag til planstrategi for hver av de to kommunene.

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke oppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i neste fireårsperiode.

– Det første som gjøres er å lage et utfordringsdokument, forklarer Hilde Aanes.

Her ser man på utviklingen som har vært de siste årene, og vurderer sannsynlig utvikling framover. Både egne kommunale utfordringer og nasjonale påvirkninger legger føringer for hvordan samfunnsutviklingen vil bli framover.

– Innbyggertallet i Tynset kommune går nedover, for eksempel. Dette vil kunne medføre at det blir færre elever i skolene, skyter Kristin Aasen inn.

– Lokalt næringsliv påvirkes av mange faktorer, hvordan kan vi stimulere til fortsatt lokal vekst? God folkehelse er en viktig indikator på et godt samfunn, hvordan kan vi påvirke denne?, fortsetter avdelingsingeniørene.

Politikerne er sentrale i prosessen. Planstrategien må politisk forankres, og det er viktig å forsøke å få en omforent politisk forståelse av utfordringer – og løsninger. Planstrategien skal behandles i formannskapet i juni. Deretter blir plandokumentet sendt ut på høring, før det skal vedtas i formannskap og kommunestyre etter ferien.

Gamle planer

Tynset er et eksempel på en kommune som har en del gamle planer.

– Selve kommuneplanen er fra 2002-2013, forteller Kristin Aasen.

Kommunedelplanen for Tynset tettsted ble rullert i 2015.

– Hva betyr det i praksis at planene begynner å bli gamle?

– Når planene blir gamle er de ikke lenger dagsaktuelle, og det blir gjerne søkt om- og gitt – dispensasjoner. Dette er med på å uthule planene, og de overordnede vurderingene som er gjort i planprosessen. Lista for å gi dispensasjon skal derfor ligge høyt, men jo eldre og mer utdatert planen blir, jo oftere blir det gitt dispensasjon. Dette er ingen god løsning, da forvaltningen av et område blir lite forutsigbart.

Aanes og Aasen mener det er viktig at folk er klar over at arbeidet med planstrategien er i gang:

– Samfunnet er i stadig utvikling, og kommunen må som tjenesteyter tilpasse seg denne utviklingen. Det kan være at det skal tas grep for å forsøke å endre en negativ utvikling, eller for å bevare en positiv trend som vi er fornøyde med. Dette vil påvirke hva som skal prioriteres framover i neste fireårsperiode, uttaler de.

Mer enn arealer

Planstrategien skal ivareta planlegging for samfunnsutvikling, ikke bare arealene. Kommunestyrene i de to kommunene deltar i prosessen i sine møter i februar. Planleggerne håper at også at næringslivet og innbyggerne vil bidra og si noe om hva de mener er viktig å jobbe med i Alvdal og Tynset i årene framover.

På bibliotekene i begge kommuner vil det derfor i de to første ukene i mars stå litt om planstrategiprosessen, og innbyggerne kan gi tilbakemeldinger i forslagskassene på viktige problemstillinger de synes bør være med i vurderingene.

Artikkeltags