Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen avviser alle klager i Budor-saken

Løten kommune har mottatt seks klager på vedtaket om å godkjenne hytteutbygging i området Budor Sør. Rådmannen gir ingen av klagerne medhold, men vil la Fylkesmannen i Innlandet avgjøre saken.

Kommunen har valgt å behandle alle de innkomne klagene, selv om det ifølge rådmannen kan reises tvil om tre av klagerne faktisk har formell klagerett. Dette gjelder Stein Herstadhagen, Knut Arne Søsveen og Jon Einar Birkevold, som ikke er direkte berørt eller får sine interesser berørt av vedtaket.

Men, tilføyer rådmann Tollef Imsdalen og saksbehandler Sigurd Dæhli:

– Hvis en hevder at utbyggingen er en trussel mot allemannsretten og mot bevaring av felles natur og miljø for alle som bor i Løten, så kan det kanskje tolkes i retning av at alle har klagerett.

De andre klagerne er Christian Eide Ihrstad og Marianne Hermansen Meidell, Naturvernforbundet i Hedmark ved fylkesleder Ola Midtun, hytteeierne Sissel Nordvold, Knut Benningstad, Tor Anton Andersen og Hedmarkens lokallag av Fortidsminneforeningen ved styreleder Bjørg Eva Aasen.

Disse anses å være direkte berørt av planvedtaket, ifølge Løten-rådmannen.

Les mer

Flere klager på Budor-vedtaket – ber Fylkesmannen stanse hyttebygging

Feil og uryddig saksgang

Løten kommunestyre godkjente 24. juni en områdereguleringsplan for Budor Sør, der Løiten Almenning ønsker å utvikle nye hyttefelt. Planen åpner for mellom 450 og 600 nye hytter sørover fra Svaenlia mot Budor skistadion, i tillegg til leilighetsbygg og velkomstsenter ved Budor gjestegård.

Klagene påpeker blant annet uryddig saksgang og uriktige opplysninger om beiterett og beiteforhold på Ihrstadlykkja. Et annet ankepunkt er at konsekvensene for klima ikke er godt nok utredet, da det ikke er utført beregninger for totale klimagassutslipp.

Inneholder ikke noe nytt

Rådmannen kan ikke se at klagene inneholder noe nytt som ikke har vært kjent tidligere i prosessen, eller momenter som er av en slik art at de kan ha hatt betydning for sluttbehandlingen av planen. Om de omstridte seterlykkjene framholder rådmannen at både Nordvoldlykkja og Ihrstadlykkja er omringet av hytter per i dag, slik at de ikke lenger framstår som rene beiteområder.

Gjennom planprosessen er det blitt vurdert at beitemulighetene er bedre andre steder, både når det gjelder resten av Budor seter og på andre setervoller i Løten, ifølge rådmannen.

Han foreslår at klagene ikke tas til følge, og at de oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.

Saken behandles i Løten formannskap onsdag 2. september.

Les mer

Her selger de hytter fortere enn de klarer å bygge dem

Kommentarer til denne saken