Sognepresten i Brumunddal menighet er konstituert til Prost i ett år i påvente av utlysning og ansettelse av en prost i Ringsaker.
Jevnt løp
Onsdagens avstemming i Bispedømmerådet viste at det var en hard dragkamp mellom interessene for Veldre/ Brumunddal sogn og Ringsaker sogn. Til slutt var det leder i Bispedømmerådet, Marit Tingelstads som ble tungen på vektskålen.
– Det var en spennende avstemming, men lederens dobbeltstemme gjorde at tautrekkingen mellom Brumunddal og Moelv endte opp i Moelvs favør, sier avdelingsleder på kirkefaglig avdeling hos Biskopen i Hamar, Leif Jørn Hvidsten.
Dobbeltstemme
Tre av medlemmene i Bispedømmerådet stemte nemlig for Brumunddal som hovedsete, mens tre medlemmer stemte for Moelv. Når Prostiprest Lars Erland Kielland erklærte seg inhabil under avstemmingen var det i realiteten bare å velge for Marit Tingelstad.
– Flertallet av høringsinstansene har gått inn for Moelv. Foruten å ta hensyn til dette har jeg lagt vekt på den historiske situasjonen knyttet til Ringsaker kirke. Derfor valgte jeg Moelv, sier Marit Tingelstad.
Samlokalisering
Foruten hovedsetet som plasserer fysisk i nærheten av Kirkevergen i Moelv menighetssenter vil Ringsaker kirke bli å betrakte som hovedkirken i Ringsaker prosti.
– For min el var det ikke avgjørende om det ble Brumunddal eller Moelv. Det er en fordel med en samlokalisering med kirkevergen. Derimot er det litt synd at kontoret i Brumunddal fortsatt er underbemannet når det gjelder det administrative, sier Geir Hansen.
Ny kapellan
Det første han nå vil gjøre er å få fart på ansettelse av en ny kapellan i Brumunddal menighet.
– Denne ansettelsen har ligget på is i påvente av prostivedtaket. Nå er det bestemt og vi er nødt til å få denne stillingen på plass i Brumunddal straks, sier Hansen.
Fortsetter som sogneprest
Hansen skal bygge opp organisasjonen i det nye prostiet og foruten å jobbe førti prosent som prost vil han fortsatt skjøtte oppgavene sine som sogneprest i Brumunddal i en 60 prosent stilling.
Vedtaket som ble gjort onsdag innebærer at Ringsaker prosti tilføres en femtiprosent prestestilling samt en 30-prosentstilling som prostens sekretær.
Skal legge kabalen
Assisterende kirkeverge i Ringsaker kirkelige fellesråd, Anne Ranheim Sørlie, forteller at fellesrådet nå vil starte arbeidet med å legge bemanningskabalen knyttet til prostivedtaket. Parallelt med at Bispedømmerådet skal legge prestekabalen skal fellesrådet legge personalkabalen for det administrative. I tillegg vil det bli gjort vurderinger og tatt beslutninger på fysiske plasseringer i kirkekontoret.
– Mye tyder på at vi, i hvert fall på sikt, må bygge om eller bygge på for å få en logisk plassering, sier hun.