Kommunen får prisen for samordning av lokale kriminalitetsforebygende tiltak (SLT) gjennom flere år. Statsråd Faremo berømmet kommunen for det arbeidet som er gjort i kommunen siden oppstart i 2006.

– Ringsaker kommune får denne prisen som den fjerde kommunen i landet. Tidligere har Sola, Stavanger og Røyken kommuner fått prisen, sa statsråden da hun snakket til et stort antall av de i kommunen som er med i SLT-modellen.

Hun sa videre at KRÅD i sin begrunnelse for å gi prisen til Ringsaker kommune at SLT-modellen i Ringsaker har ført til at kommune og politi er gode til å identifisere utfordringer på et tidlig tidspunkt og gjøre noe med det.

Det vises til i den sammenheng til at tiltak mot elevfrafalli videregående skole, rusproblematikk og kriminalitet. KRÅD har også bidratt med årllig støtte til SLT-samarbeidet, og det er nært samarbeid mellom kommunen og rådet med erfarings- og kunnskapsutvelsling.

Tre nivå

SLT-modellen i Ringsaker er oganisert gjennom tre nivå; styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå.

Styringsnivået består av lensmann, ordfører, rådmann, kommunalsjef og SLT-koordinator. På kooordineringsnivå deltar skoleledere fra barne- og ungdoms- og videregående skole, samt lederne for helestasjon, PP-tjenste, barne- og ungdomsvern, psyisk helse og rustjenester, NAV, kultur og fritid og politiets forebyggende seksjon.

Utførernivået utgjøres av oppvekstteamene ved barne- og ungdomsskolene, oppveksteamet på videregående skole samt ulike prosjekt og tiltak.