For i Næroset venter byggmester John Kåshagen på å sette spaden i jorda for et nytt boligfelt med 38 tomter i sentrum.
– Det er om lag 50 mål som er regulert for utbygging til boligtomter rett bakk Nærvang, forteller Jon Kåshagen.

I gang med kloakkledning

Han venter på en ting og frykter en annen ting.
– Jeg venter på kloakkledningen som skal bygges ut. Den blir veldig viktig for vekst og utvikling her i bygda og langs strekningen Moelv–Sjusjøen.
Kloakkledningen som er vedtatt utbygd mellom Moelv og Sjusjøen vil bety mye for infrastrukturen på strekningen og gir muligheter for prosjekter som det Kåshagen har planlagt.
Oppstart av å legge den nye ledningen var varslet til sommeren i fjor, men arbeidet er ikke kommet i gang før nå.
– Av ulike årsaker ble det forsinket, men nå er vi i gang og jobber oss opp fra Moelv og forventer å være helt ferdig til og med Sjusjøen i 2014. Deler av ledningen som blir ferdig kan tas i bruk før den tid, sier prosjektleder Steinar Heltmark i Ringsaker kommunen.

Mørke skyer truer

Dermed nærmer VA-ledningen seg aktuelle nye boligfelter langs strekningen, men andre forhold kan skape større vansker for prosjektet til Kåshagen og andre.
I kommunestyret før jul ble det vedtatt å vurdere bygningsmassen for skoler i Nordre Ringsaker.
– Jeg frykter selvsagt at den skolediskusjonen som har kommet nå river beina under dette prosjektet, og vekst og utvikling ellers her og i de andre bygdene mellom Moelv og Sjusjøen. For en diskusjon om skolenedleggelser er ikke positivt for boligutbygging i den sammenhengen, slår byggmesteren fast.

Gullåra er summen av alt

Hans Christian Medlien som har vært med å lansere begrepet «Gullåra Moelv–Sjusjøen» er enig i at prosjektet til Kåshagen er viktig i den sammenhengen.
– Vi har tatt et initiativ for å se hvilke verdier vi kan klare å finne på denne strekningen. Dette er ingen skoleaksjon sjøl om skolene er en del av det. De er en del av det gullet vi ønsker å finne.
Nå håper han at et folkemøte på Åsheim 17. januar kan være med å bringe tankene videre.
– Vi hadde egentlig ikke tenkt å selge dette så bredt, men se hvilke interesse folk på eget initiativ viser for disse tankene. Men nå må vi bare ta med oss de viktige i dette videre så får vi se hvor vi ender, sier HC Medlien.

«Jeg venter på kloakkledningen. Den blir viktig for vekst og utvikling.»
Jon Kåshagen
byggmester