Det er noe av det advokaten til Jan-Tore og Johs Hemma, Knut Westrum, anfører i sin anke på planutvalgets vedtak. Og han legger til:

– Planutvalgets vurderinger av tiltakenes konsekvenser for allmennhetens tilgang til strandsonen er uriktig.

Vedtak: riv 18 bygg

De to Hemma-karene søkte om dispensasjon for 22 bygg/installasjoner, og fikk beskjed om at 18 av dem må rives. Det finner advokat Westrum sterkt urimelig.

Han har bedt om innsyn i fem saker hvor det er gitt dispensasjon. RB tror at Ole Ellefsæters sak er blant dem advokat Westrum har funnet mest interessant.

Advokaten skriver at han vil komme tilbake med mer om klagegrunnene.

De fem sakene det er begjært innsyn i er: Ole Ellefsæters båthus, Kari Lier som fikk flytte hytte til strandsonen, sakene til Per Ivar Pedersen, Rolf Skar og på eiendommen Smestuen.

– Saksbehandlingsfeil

– Vi mener videre at planutvalgets vedtak lider av saksbehandlingsfeil, da flere av de dispensasjonsgrunner som er anført i søknaden ikke er blitt vurdert, skriver advokaten og anfører at gårdbrukere har behov for fritidsfasiliteter i nærheten av gården.

– Planutvalget har heller ikke vurdert muligheten for å gi tillatelse på vilkår om avbøtende tiltak slik søkerne gjennom konkrete forslag har tilkjennegitt at de ville akseptert.

Hvis planutvalget opprettholder sitt vedtak under klagebehandlingen, vil saken bli oversendt fylkesmannen i Hedmark for sluttbehandling.