I Moelv ble 700 kvadratmeter omregulert fra offentlig friområde til byggeområde for boliger. Den nye boligen ligger en 50, 60 meter fra Mjøsas vannkant.

Når Næra-sakene nå diskuteres heftig, kan det være grunn til å se litt bakover i tid. 8. februar 2006 behandlet planutvalget for første gang et privat forslag til endring av reguleringsplan. Rådmann gikk mot å legge forslaget ut til offentlig høring med følgende begrunnelse:

– Allmennheten viktig

– Sikring av tettstedsnære strandområder for allmennheten er svært viktig. Etter rådmannens vurdering bør friluftsinteressene tillegges større vekt enn utbyggingsinteressene i denne saken. Og Arne Olav Loeng som da var rådmann la til:

– Reguleringsforslaget har mangler både i innhold og framstilling. Det må derfor bearbeides videre før det eventuelt kan legges ut til offentlig ettersyn.

Ole Johan Hjelmstad, Sp, som den gang var varaordfører, gikk mot rådmannen. Han fikk flertall, 7 mot 4, på å legge saken ut til offentlig ettersyn.

Onsdag 23. mai fikk reguleringsforslaget flertall i kommunestyret, 22 mot 15 stemmer, til tross for at fylkesmann hadde varslet innsigelse. Venstres Morten Andersen og Høyres Odd-Hermann Roel Børke tilhørte flertallet. Ordfører Thor Lillehovde, Ap, var også positiv:

– Sier vi ja vil regionale myndigheter likevel stoppe forslaget. Som lokalpolitiker ønsker jeg å være positiv, men man må også være realistisk, sa ordføreren.

Uetisk å si nei

Begrunnelsen for flertallsvedtaket, er at grunneieren tolket kommunestyrets vedtak i 2002 om at grustaket ved hans nåværende bolig skulle opphøre, noe det ikke har gjort. Det sto å lese i referatet fra møtet i Ringsaker Blad. Der sto det også at Morten Andersen, Venstre mente det ville være uetisk å si nei til reguleringsforslaget.

Etter mekling med kommunen trakk fylkesmann innsigelsen i september 2007. To år seinere ble reguleringsforslaget endelig vedtatt i planutvalget, til tross for en runde med klagebehandling.

I desember 2012 ble tomta solgt til et selskap.