Gå til sidens hovedinnhold

Sikrer ikke forsvarlig koordinering

Artikkelen er over 8 år gammel

Ringsaker kommune sikrer ikke forsvarlig koordinering av ulike helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk.

Det kommer fram i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Hedmark.
Hovedtyngden av helse- og omsorgstjenestene til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk i kommunen ytes av resultatenhet psykisk helse og rustjenester. Denne resultatenheten ble nyorganisert ved at resultatenheten psykisk helse og rustjenesten i NAV ble sammenslått fra 1. juni 2012. Kommunalsjef Lars Erik Hermansen har ansvar for disse enhetene.
Ikke oppdatert siden 2010
Under tilsynet, som ble gjennomført fra 17. august til 19. desember, fant man at tjenesten i liten grad tar opp behovet for eller ønske om individuell plan med den enkelte pasient. Det finnes skriftlige prosedyrer for individuell plan, men disse benyttes i varierende grad.
Ved gjennomgang av 19 journaler fant man seks planer. Tre av disse var ikke oppdatert siden 2010.
Mangelfullt
Ved dokumentgjennomgangen fant man at under halvparten av pasientene/brukerne hadde jevnlige møter i ansvarsgruppene. Hos enda færre ble det gjennomført rutinemessige samarbeidsmøter.
Kun en pasient/bruker hadde fått utarbeidet egen mål- og tiltaksplan.
Planene i Profil var stikkordspreget, og journalføringen generelt mangelfull. Fakta/observasjoner følges sjelden av vurderinger, og om det er behov for tiltak. Evalueringer av iverksatte tiltak er i liten grad dokumentert. Det er ikke gitt tilstrekkelig opplæring i journalføring.
Skriftlige prosedyrer for samhandling med viderehenvisning til andre aktuelle tjenester finnes ikke.
Har ikke fungert godt nok
Tilsynet har avdekket ett avvik. Det viser at internkontrollen i Ringsaker ikke har fungert godt nok på dette området.
Fokuset på faren for svikt er mangelfullt når det gjelder koordinering av de ulike helse og omsorgstjenestene. Blant annet mangler skriftlige prosedyrer for dette, noe som medfører varierende grad av planlegging og samarbeid. Det samme gjelder dokumentasjon av disse aktivitetene.
Fylkesmannen anbefaler at kommunen selv gjør en analyse av dette og iverksetter nødvendige tiltak basert på denne analysen.

Kommentarer til denne saken