Gå til sidens hovedinnhold

Vil sikre alle et bedre botilbud

Artikkelen er over 9 år gammel

I forbindelse med boligsosialt utviklingsprogram i Ringsaker presenterte Hilde Warp fra Rambøll Management i går en analyse av situasjonen i kommunen. Den viser at der er flere ting man kan ta tak i for å gi alle i Ringsaker et bedre botilbud.

Boligsosialt utviklingsprogram ble etablert som en satsning av Husbanken region øst i 2009. 14 kommuner er med, og Ringsaker ble en av disse i mars i år. Roger Nilssen er programleder. Programmet går fram til 2015.
Hovedmålet med programmet er at det skal bidra til større helhetlig og lokalt forankret boligsosialt arbeid for at flere skal få egnet bolig- og tjenestetilbud.
– Vi har aktivt søkt om å få delta på denne satsingen fordi vi ser at kommunen trenger å styrke det boligsosiale arbeidet. Sammen med mange andre kommuner har vi boligsosiale utfordringer og vi ser på samarbeidsavtalen med Husbanken som et viktig grep for å gjøre dette, uttaler rådmann Jørn Strand.
Programmet er inne i budsjettet for 2011. Den forberedende fasen koster en million kroner, og er tilskudd fra Husbanken. Neste år vil nærmere 2,1 millioner kroner gå med til programmet. 1,5 millioner er tilskudd fra Husbanken. 430 000 kroner finansieres av Ringsaker kommune, og man regner med 215 000 kroner i kommunal egeninnsats.
Rimelige boliger
Hovedgrunnene for Ringsaker kommunes deltakelse i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram (BoSo) er mangel på en helhetlig tenkning omkring boligsosiale utfordringer i kommunen. Det er etterslep i vedlikehold av kommunale boliger, og utfordringer knyttet til leieavtaler og oppfølging av beboere. Det er behov for å bedre botilbudet for eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte.
– En utfordring her i Ringsaker er at man ikke har god nok kjennskap til brukernes behov. Derfor bør det utarbeides rutiner for kartlegging. Noen brukergruppers boligbehov er relativt enkle å kartlegge fram i tid, Boligbehov, basert på nevnte kartlegging, må tas inn i arealplaner og utbyggingsplaner for å sikre at framtidig behov dekkes, og finansiering må være på plass i god tid, sier Hilde Warp.
For flere brukergrupper framstår boligtilbudet i dag som mangelfullt. Det anbefales derfor å legge til rette for utbygging av rimelige boliger for lavtlønte og reduserte tomtepriser i sentrumsnære strøk, slik at for eksempel lavtlønte og innvandrere har muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.
– De boligsosiale virkemidlene kan utnyttes bedre for å understøtte kjøp av egen bolig framfor å søke om kommunal bolig, sier Warp.
Ulike behov
De ulike brukergruppene har ulike behov. Disse har blitt kartlagt i Rambølls analyse.
– En utfordring når det gjelder eldre og pleietrengende er at behovet for flere boenheter er økende. Kommunen bør bygge ut omsorgs- og serviceleiligheter basert på framtidig behov, og utarbeide en strategi for hvordan man kan hjelpe eldre til å bo lengst mulig i eget hjem, sier Warp.
Når det gjelder psykisk og fysisk utviklingshemmede bør det etableres systemer som kartlegger når denne gruppen sannsynligvis vil ha behov for egen bolig. Nye boliger skal stå klare når behovet oppstår.
12 uten bolig
Når det gjelder personer med helseproblemer knyttet til rus fantes det 12 stykker i Ringsaker som sto uten egnet bolig ved årsskiftet.
– Ofte brukes uhensiktsmessige og dyre løsninger for å dekke det akutte behovet for boliger, eksempelvis campinghytter og moteller.
Warp påpeker at kommunen bør etablere et differensiert boligtilbud tilpasset den graden av oppfølging brukeren har behov for.
– Noen trenger oppfølging gjennom hele døgnet, mens andre klarer seg godt i egen bolig.
Når det gjelder nyankomne flyktninger er kommunen rådet til å kjøpe inn og bygge ut egnede boliger, som kan passe for større familier. Gjerne i sentrumsnære strøk.
– Tilgangen på egnede boliger reduseres stadig på det private markedet. I Ringsaker kommune er det i dag vanlig med framleie. Dette er det imidlertid ønskelig å redusere, slik at man kan få flest mulig til å bruke en standard husleiekontrakt.
Bedre samarbeid
Det boligsosiale arbeidet i Ringsaker framstår i dag som fragmentert på grunn av de ulike resultatenhetene. Der mangler det koordinering ifølge Rambølls analyse.
– Arbeidet bør i større grad samles og samordnes enn hva som er tilfelle i dag. Vi mener at det helhetlige forvaltningsansvaret bør legges til Bygg og eiendom der både inntekts- og kostnadsansvaret følger med forvaltningsansvaret. Avdelingen har allerede spisskompetanse å forvaltning av bygningsmasse. De bør få totalansvaret for å inngå alle husleiekontrakter, følge opp disse og ha oversikt over samlet tilgjengelig boligmasse. Foreslåtte omorganisering krever ikke nødvendigvis nye ressurser, men ressursene må omdisponeres.
Warp har inntrykk av at det nå er vilje til å forankre dette arbeidet både politisk og administrativt, og det er nå satt i gang en prosess for videre håndtering av funnene i rapporten.
Allerede 29. september vil 30 sentrale medarbeidere i kommunen delta på en workshop for å arbeide videre med funnene i analysen. Omsorgskomiteen skal etter planen behandle programplanen i desember/januar, og formannskapet og kommunestyret i januar/februar.

– Arbeidet bør i større grad samles og samordnes enn hva som er tilfelle i dag.