Hver gang jeg er på bispevisitas rundt i Hamar bispedømme opplever jeg det store engasjementet folk har for kirka si. Kirka er samlingssted i sorg og glede, kulturarena og sted for ettertanke og bønn. Hvert 4. år arrangeres kirkevalg der alle medlemmer i Den norske kirke som er over 15 år, kan være med og påvirke beslutninger og retning for kirka. Du stemmer på hvem som skal sitte i det lokale menighetsrådet ditt og i bispedømmerådet de neste 4 årene. Kirkevalget avholdes mandag 9. september, samtidig med valg til kommunestyrer og fylkesting. I mange kommuner er valglokalene åpne også søndag 8. september. For å gjøre det tilgjengelig for velgerne skjer kirkevalget i lokaler i nær tilknytning til der kommunevalget arrangeres.

På bispedømmenivå er det i år tre lister å velge mellom: Bønnelista, Nominasjonskomitéens liste og Åpen folkekirke. Listene og kandidatene har ulik profil og ønsker ulike vegvalg, men alle som stiller til valg har dette felles: Et stort engasjement for ei levende kirke, som de ønsker skal spille en aktiv rolle i små og store lokalsamfunn. Gjennom arbeid i menighetsråd og bispedømmeråd bidrar kirka til mer inkluderende lokalmiljø, bedre oppvekstsvilkår og et varmere samfunn.

Hamar bispedømmes visjon er «Hellige rom for alminnelige liv», og det er rom for alle i kirka! Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten ved kirkevalget!