Departementet vil forlenge ulvejakta i begge ender

Artikkelen er over 1 år gammel

Ulvejaktstart samtidig med elgjaktstarten 25. september, og dessuten jakt en måned lenger om våren.

DEL

Jakttida for ulv er nå ute på høring fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Rovviltnemnda i Hedmark får saken på sitt bord i slutten av januar.

I dag starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen 1. oktober, og varer ut mars måned. Det nye forslaget betyr at jakta kan starte 25. september og vare ut april måned.

Departementet har lagt opp løpet slik at den ekstra vårmåneden kan gjøres gjeldende allerede i 2018. Endringene gjelder vel å merke utenfor ulvesonen, og utenfor etablerte flokker.

Departementet sier det er samfunnsinteresser som gjør at departementet velger å foreslår lengre fellingsperiode. De sier de har gjort en avveining mellom naturmangfoldshensyn og øvrige viktige samfunninteresser og samiske interesser.

– Konfliktdempende

– En forlengelse av lisensfellingsperioden på våren kan virke konfliktdempende og redusere omfanget av enkeltsøknader om skadefelling, skriver departementet i høringsbrevet.

KLD viser til at det de siste årene er erfaringer med at ungulver på vandring opptrer utenfor ulvesonen allerede i mars og april, og at felling på denne tiden kan være et supplerende virkemiddel for å begrense skadepotensialet med tanke på husdyr og tamrein.

Utenfor ulvesonen skriver KLD at det normalt bare opptrer enkeltulver. Et søk i Miljødirektoratets Rovbase viser at det for eksempel var streifulv flere steder i Folldal i april i fjor. Det samme var tilfelle på opplandssida av fylkesgrensa, fra Ringebu og nordover til Dovre. Begge steder ga Fylkesmannen fellingstillatelse. Det skulle snart beitedyr ut i områdene.

– Gjeldende rovviltpolitikk og forvaltning av ulv gjør at ulver som forsøker å etablere seg i prioriterte beiteområder utenfor ulvesonen normalt felles før de rekker å reprodusere, skriver departementet.

Elg og ulv

Å starte felling samtidig med elgjakta 25. september, mener departementet det er rom for.

– En stor andel av lisensjegerne på ulv er også involvert i elgjakt, og så lenge lisensfelling er avgrenset av fastsatt kvote, mener departementet det kan være rom for en slik samordning, skriver KLD.

Bakgrunnen for at saken om jakttider nå kommer, er at Stortinget våren 2016 la fram en stortingsmelding om ulv. Der ber Stortinget regjeringen vurdere å tillate lik jakttid i og utenfor ulvesonen.

Nå legger ikke departementets forslag på noen måte opp til dette, og departementet skriver at Stortinget ikke har presisert om de ønsker at det skal bli kortere fellingsperiode utenfor ulvesonen, eller utvidet jakt innenfor sonen.

Valpetid og parring

Departementet vil fortsette med ulik jakttid utenfor og innenfor sonen, og begrunner det blant annet med yngletidsfredning.

Innenfor ulvesonen og i ulveflokker enten de befinner seg i eller utenfor sonen, er jakttida i dag fra 1. januar til 15. februar. Flokkene Julussa og Osdalen der det har vært felling i vinter, ligger både i og utenfor ulvesonen, og de fleste av de 16 ulvene på kvoten er felt utenfor sonen. Bondebladet kunne mandag melde at DNA-analyser viser at ikke hele flokkene er tatt ut. Norsk institutt for naturforskning (Nina) opplyser til Bondebladet at en årsvalp fra Osdalen er sporet, og at en eldre tispevalp fra Julussa og og en hann fra et annet revir også er sporet.

Jakttid fra 1. januar til 15. februar i sonen og på eventuelle flokker foreslår departementet å videreføre.

De viser til biologiske hensyn.

– For ulv er det i hovedsak to hensyn som gjør seg gjeldende, konkluderer KLD:

A: Å unngå at valper som er avhengige av en eller begge foreldrene svekkes eller dør.

B: Å unngå at reproduserende hunn mister sin make etter parring, og dermed blir ute av stand til å forsørge seg selv og valpene etter fødsel.

Valper i mai

Ulvevalper fødes normalt i starten av mai, går det fram av departementets høringsgrunnlag.

– Det later til å være allment akseptert blant forskere at ulvevalper fra og med januar måned har høy sannsynlighet for å overleve uten foreldre, fortsetter departementet, og legger til at det vil være i konflikt med prinsippet om yngletidsfredning å åpne for jakt tidligere enn 1. januar.

At jakta inne i ulvesonen må opphøre 15. februar begrunner departementet med at det da kan hende at parringa er i gang.

Det vises til at gjennomsnittlig fødselstidspunkt for ulvevalper i Skandinavia er 3.-4.mai. Ulven går drektig i 63 dager, og det betyr at de fleste ulvetisper parres etter 20. februar.

– Det er imidlertid registrert at ulvevalper har blitt født så tidlig som 20. april, hvilket tilsier at parring har skjedd allerede 15.-20 februar, poengterer departementet.

En rekke organisasjoner har fått saken på høring, sammen med flere departement og statlige instanser:

 • Rovviltets Røst
 • Finansdepartementet
 • Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
 • Foreningen våre rovdyr
 • Fylkesmennene
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Natur og ungdom
 • NOAH
 • Norges Bondelag
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norske Reindisftssamers landsforbund
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk Sau og Geit
 • Norskog
 • Rovviltnemndene
 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima)
 • Sametinget
 • Statens naturoppsyn
 • Statskog SF
 • Utmarkskommunenes sammenslutning
 • WWF Norge
 • Økokrim

Klima- og miljødepartementet skriver at alle som ønsker det, kan uttale seg - selv om de ikke er oppført på lista. Fristen for å sende inn innspill til departementet er satt til 1. mars 2018.
Artikkeltags