– Det kan ikke være sant. Det er helt utrolig når det fins så mange bevis for at det ikke går an å leve med så mye ulv, sa leder Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB, etter at kjennelsen kom tirsdag.

Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond fikk tingrettens medhold i en midlertidig stans i jakta, i påvente av at domstolen skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

– Nå må alle gode krefter som vil ivareta sikkerhet for folk og fe, virkelig si fra, sier Furuberg, og ber Stortinget ta grep.

– Trenger ikke anke

Tingretten mener myndighetene har begått saksbehandlingsfeil og feil i rettsanvendelsen med hensyn til lovens krav om at jakta ikke skal true bestandens overlevelse.

Istedenfor å gå via retten i en ankesak mener Norges Bondelag at miljøminister Vidar Helgesen (H) heller umiddelbart må begynne arbeidet med å lage et nytt og bedre begrunnet ulvevedtak.

– Departementet trenger ikke å anke saken. Det må fatte et lovlig vedtak. Det vil løse problemet, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til NTB.

 

– Kamp mot Stortinget

Senterpartiets Ole André Myhrvold deler bøndenes bekymring og anklager WWF for å ta en «rettslig omkamp mot Stortinget» i saken.

– Senterpartiet forventer nå at staten agerer umiddelbart ved både å gjennomgå saksbehandlingen om lisensjakt på ulv på nytt og ved en eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikke en time å miste i denne saken, sier Myhrvold, som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Miljøministeren er orientert om både kjennelsen fra Oslo tingrett og bøndenes bekymringer. Han ber imidlertid om tålmodighet.

–Vi respekterer rettens avgjørelse og har umiddelbart stoppet lisensfellingen i de aktuelle områdene. Vi har nylig mottatt kjennelsen og har ennå ikke rukket å gjøre en vurdering av den. Vi trenger tid til å gjennomgå kjennelsen, og til å rådføre oss med vår prosessfullmektig, Regjeringsadvokaten, sier han.

 

– Full seier

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF mener de ikke har noen annen utvei enn å gå rettens vei for å sikre en bærekraftig ulveforvaltning.

– Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser, sier hun.

Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, mener kjennelsen er gledelig og nødvendig.

– Den gir naturvernsiden full seier på mange av de mest sentrale punktene som vi har argumentert for i mange år. Det er fantastisk og vil også få stor betydning for Vidar Helgesen, som snart skal avgjøre klagesaken om ulvejakt i ulvesonen. Denne kjennelsen må bety at all jakt i ulvesonen må avlyses, sier han.

 

Umiddelbar virkning

Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang, og fem dyr er skutt. WWF krevde umiddelbar stans i jakten på de sju ulvene som gjensto av kvoten.

Avgjørelsen får umiddelbar virkning, opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold).

– Jeg er i ferd med å sende ut SMS, og så blir det lagt ut et varsel på nettsidene, sier han til NTB.

Staten har hatt støtte av Bondelaget, Skogeierforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund i saken. Disse er sammen dømt til å betale sakskostnader til WWF på drøyt 65.000 kroner.

Regjeringen får beskjed om å rydde opp etter stans i ulvejakta

Opposisjonen reagerer sterkt på domsavgjørelsen om midlertidig stans i ulvejakta og mener regjeringen nå må rydde opp i den norske ulveforvaltningen.

– At ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark nå stanses midlertidig, er svært uheldig og kommer til å få alvorlige konsekvenser både for beitedyr, matproduksjon og befolkning i de berørte områdene, sier Ole André Myhrvold, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité for Senterpartiet (Sp).

– En slik avgjørelse kan spolere en helt nødvendig ulvejakt som må foregå i vinter når vi har sporsnø, og som vi trenger for å få regulert ulvebestanden i Norge, sier Myhrvold.

– Rettslig omkamp med Stortinget

Den omtalte ulvejakta stanses midlertidig etter at miljøorganisasjonen WWF tirsdag fikk medhold i Oslo tingrett. WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

– Storting og regjering klargjorde så sent som for et halvt år siden ulveforvaltningen i relasjon til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Det ble også gjort nødvendige endringer i lov og forskrift. Jeg opplever WWFs krav som et forsøk på rettslig omkamp mot Stortinget, sier Myhrvold.

– Senterpartiet forventer nå at staten agerer umiddelbart ved både å gjennomgå saksbehandlingen om lisensjakt på ulv på nytt, og ved en eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikke en time å miste i denne saken, sier Myhrvold.

– Dårlig håndverk

Ap mener tingrettens kjennelse, som påpeker saksbehandlingsfeil og feil i rettsanvendelsen som er brukt i Miljødepartementets ulvevedtak, viser at regjeringen har gjort en for dårlig jobb med å sikre at stortingsvedtaket om forvaltning av rovvilt gjennomføres.

– Det viser seg nå at vi ikke har kommet ett skritt videre siden ulvestriden blusset opp for et år siden. Det er dårlig håndverk fra regjeringens og statsrådens side, sier Åsmund Aukrust (Ap), medlem av energi- og miljøkomiteen.

Han mener miljøminister Vidar Helgesen (H) nå må rydde opp.

– Vårt mål er å dempe et økende konfliktnivå samtidig som vi står ved vårt nasjonale ansvar om å opprettholde en bærekraftig ulvestamme. Dette var også Stortingets klare intensjon da vi behandlet spørsmålet sist, og det er klima- og miljøministerens ansvar å følge opp dette, sier Aukrust.

– Viktig med gjennomgang

MDG og SV uttrykker på sin side støtte til WWFs søksmål og mener det er bra at man nå får en helhetlig gjennomgang av norsk ulveforvaltning.

SVs Lars Haltbrekken sier tingrettens behandling av saken vil være klargjørende for lovverket som gjelder i dag, og mener det er rett og rimelig at ulvejakta blir suspendert i mellomtiden.

MDG kaller tingrettens beslutning «gledelig», og sier de er bekymret over reaksjonene fra Sp og bøndene.

– Det burde være i alle parters interesse, uansett hva man synes om ulv, at norsk lovverk og våre internasjonale forpliktelser blir fulgt. Jeg er forskrekket over at Senterpartiet og Bondelaget reagerer på en rettskraftig norsk dom med å kreve at staten bør overkjøre rettsvesenet, sier partiets talsperson Rasmus Hansson.

Ber om tålmodighet

Miljøminister Vidar Helgesen (H) sier han er orientert om tingrettens kjennelse, og at han respekterer rettens avgjørelse. Han ber om tålmodighet mens departementet vurderer den.

– Vi trenger tid til å gjennomgå kjennelsen, og til å rådføre oss med vår prosessfullmektig, Regjeringsadvokaten, sier han, uten å komme med videre kommentarer.