Hedmark fikk avslag på TT-penger

SA NEI: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hadde ikke ekstra TT-penger å gi til Hedmark. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

SA NEI: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hadde ikke ekstra TT-penger å gi til Hedmark. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Mens Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark kan glede seg over 16,7 millioner kroner til å styrke TT-ordningen inneværende år, hadde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) null og niks å gi til Hedmark. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) er skuffet.

DEL

Regjeringen jobber med å styrke den fylkeskommunale ordningen med tilrettelagt transport for forflytningshemmede (TT-ordningen). Målet med ordningen er å gi et transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Det er etablert en utvidet nasjonal TT-ordning for å styrke reisetilbudet for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, sånn at de får et tilbud om 200 enkeltreiser per år. Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold er allerede omfattet av ordningen.

Denne uka opplyste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at også Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark innlemmes i ordningen. Disse tre fylkeskommunene får til sammen 16,7 millioner kroner i andre halvår i år til å bedre tilbudet for sine TT-brukere. I 2018 vil disse fylkeskommunene få 33,8 millioner kroner til den utvidete TT-ordningen.

Oppfylte ikke kriteriene

– Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter, uttalte samferdselsministeren i pressemeldingen som formidlet budskapet om tildelingen til Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark.

Hedmark hadde også søkt om midler, men fikk ingenting.

Østlendingen har spurt Samferdselsdepartementet om hvorfor. Svaret er kort og greit at Hedmark fylkeskommune ikke hadde lagt opp til en transportordning med 200 turer i året for dem som omfattes av den utvidete ordningen. Dette var et av kriteriene for å få støtte.

Skuffet over avslaget

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) er uansett skuffet, og hun mener kravet om å tilby 200 enkeltreiser er altfor strengt:

– Vi fremmet en søknad som ville ha doblet antall turer for blinde/svaksynte og rullestolbrukere i Hedmark, og vi er skuffet over at vi ikke fikk midler. Hadde vi fått midler til å doble antall turer, hadde det vært et kjærkomment løft for oss. Departementet satte krav om 200 reiser i året for dem som omfattes av utvidet TT-ordning. Hedmark er Norges mest spredtbygde fylke, og kravet er utfordrende å innfri. En søknad fra Hedmark om 200 turer per bruker, ville betydd en søknad på nær 26 millioner kroner, sier Torp Adolfsen til Østlendingen. Hun viser videre til at dersom tilskuddsbeløpet fra staten ikke er nok til å dekke 200 enkeltreiser for hver bruker, overlater departementet det økonomiske ansvaret til fylkeskommunen. Det åpnes også for kutt i antall turer hvis det ikke er nok penger.

– Jeg synes det er forunderlig at departementet stiller et absolutt krav om at antall turer skal være 200, men i svarbrevet sier at man kan foreta kutt i tildelingen til den enkelte bruker dersom tilskuddet ikke er tilstrekkelig, påpeker Torp Adolfsen.

4.468 TT-brukere i Hedmark

Universitetet i Nordland har utarbeidet en nasjonal rapport om TT-ordningen, som viste at det i 2015 ikke var noen fylkeskommuner som var i nærheten av å gi TT-brukerne 200 turer. Oslo var nærmest med 150 turer. Flere fylker tilbyr beløp istedenfor antall turer.

I Hedmark var det 1. mai i år 4.468 godkjente TT-brukere. Rammen for TT-ordningen her i fylket er 15,2 millioner kroner i år. Gjennomsnittlig tildeling per bruker er 4.660 kroner i året. Det er beregnet at dette i gjennomsnitt dekker 22 turer årlig (207 kroner per tur). Ordningen med beløp innebærer at antall turer blir færre jo mer hver tur koster.

Av de godkjente TT-brukerne i Hedmark er det om lag 318 rullestolbrukere og rundt 247 blinde og svaksynte. En utvidet TT-ordning her i fylket ville dermed ha omfattet 565 brukere. Hedmark fylkeskommune hadde søkt om 1,6 millioner kroner, noe som ville ha gitt hver av disse brukerne i gjennomsnitt 11 turer ekstra i siste halvdel av 2017. Det blir det ikke noe av, siden tilskuddet ikke ble innvilget for Hedmarks del.

Artikkeltags