To trafikkomlegginger på rv. 3/25

Den 3. oktober skal Statens vegvesen ha to trafikkomlegginger på nye rv. 3/25 mellom Løten og Elverum.

DEL

Den første er på rv. 3 ved Ådalsbruk. Fra natt til 3. oktober til 27. oktober blir rv. 3 nemlig stengt mellom Klevfoskrysset og nytt kryss på Ommangsvollen i forbindelse med bygging av nytt kryss på Ommangsvollen.

Omkjøring blir skiltet via fv. 241/1920 Brynsvegen, fv. 116/225 Haukstadvegen og fv. 231/1900 Kongsvegen.

Den nye vegen over ny rv. 3 ved Ommangsvollen blir tatt i bruk som rv. 3 fra og med 3. oktober.

Omkjøringsruta er ikke tillatt for modulvogntog. For modulvogntog gjelder omkjøring via E6 Kolomoen – Åker og rv. 25 Åker – Ånestad.

Fra samme tidspunkt blir forbindelsen mellom rv. 3 og fv. 231/1900 Kongsvegen ved Ommangsvollen åpnet igjen.

Den andre er på rv. 3 og rv. 25 ved Ånestad. Torsdag 3. oktober kl. 09.00 tas ny trase for rv. 3 i bruk mellom Sigstad og Ånestad. Ny bru over framtidig rv. 3/25 i Ånestadkrysset, rundkjøringene i toplanskrysset og Ånestadvegen med adkomst til Ånestad næringsområde tas også i bruk.

Dagens rv. 3/25 får midlertidig tilkobling til rundkjøringa, og trafikken på rv. 25 legges tilbake i opprinnelig trase.

Bussholdeplass Myklegard vil fremdeles være i Næringsvegen, mellom Taigaen og Statens vegvesens byggherrekontor, og den østre, midlertidige rundkjøringa på Ånestad opprettholdes.

Med sterkt redusert trafikk vil ekspressbussene også stoppe i Næringsvegen, og midlertidig ekspressbusstopp fjernes.

Vegen bak Myklegard som til nå har vært i bruk som midlertidig omkjøringsveg, stenges for gjennomkjøring til rv. 25.

Ånestadvegen gjenopprettes samtidig som forkjørsveg.

Artikkeltags