UP har sett seg lei på varslerne: – Kan få fa­ta­le kon­se­kven­ser

BER VARSLERNE GI SEG: UP-leder Stig Inge Bakken.

BER VARSLERNE GI SEG: UP-leder Stig Inge Bakken. Foto:

Stadig vekk deles det informasjon om hvor Utrykningspolitiet holder kontrollene sine. Nå formaner politiet varslerne om å slutte.

DEL

– Det­te er kjent pro­blem for oss. Vi opp­le­ver det hver enes­te dag.

Det tar ikke lang tid fra gruppeleder i UP på Romerike, Stig Inge Bakken og hans kol­le­g­er har star­tet en kon­troll, til de før­s­te mel­din­ge­ne om kon­trol­len lig­ger ute på net­tet. Vars­le­re bru­ker ofte lo­ka­le Face­book-grup­per, men også and­re so­si­a­le me­di­er.

– Vi føl­ger med på di­ver­se ap­per, for å se hvor mel­din­ge­ne leg­ges ut. Ser vi et var­sel, flyt­ter vi oss bare vi­de­re til et nytt punkt.

– Hvil­ke ap­per er det som be­nyt­tes?

– Det vil jeg ikke spe­si­fi­se­re, men det jeg kan si, er at man fort­satt kan bli tatt, selv om man sto­ler på dis­se vars­le­ne, sier Bakken.

Uni­son støt­te – i hvert fall fra so­fa­en

Fredag gikk Øst po­li­ti­dis­trikts nett­pat­rul­je ut på Face­book og ad­var­te mot den­ne ty­pen vars­ling. Det­te gjor­de po­li­ti­et, da de øns­ker å set­te en stop­per for vars­ler­ne.

– Det er en grunn til at vi gjen­nom­fø­rer farts­- og ruskon­trol­le­ne. Det er ikke for­di vi øns­ker å ta noen, men hel­ler for å sik­re tra­fi­kan­te­ne. Alle er opptatt av trafikksikkerhet i sitt eget nærmiljø. Burde ikke det også gjelde når man er på farten i «noen andres nabolag?, spør han.

– Hvor­dan har re­ak­sjo­ne­ne vært et­ter Face­book-inn­leg­get?

– Jeg opp­le­ver at det er en uni­son støt­te fra pub­li­kum. Spørs­må­let er bare om de er like eni­ge når de er på vei­en, som når de sit­ter i so­fa­en, sier Bakken.

– En po­ten­si­ell døds­fel­le

At farts­kon­trol­le­ne er nød­ven­di­ge, er helt sik­kert og visst. En rask gjen­nom­gang av Romerikes Blad egne ar­tik­ler, vi­ser at minst 22 per­so­ner har mis­tet el­ler fått fra­tatt fø­rer­kor­tet si­den juli, men dette er kun tallene RB har fått opplyst via operasjonssentralen. I til­legg har hund­re­vis av per­so­ner blitt ilagt forenklede fore­legg for å ha kjørt for fort.

Det­te un­der­byg­ger også Bakken med UPs egen sta­tis­tikk.

– Vi vet mer enn 30 pro­sent av da­gens ulyk­ker skyl­des rus el­ler fart. Bi­len blir en po­ten­si­ell døds­fel­le, sier han.

UP-lederen me­ner nå at de som vars­ler, bur­de vur­de­re om det­te er et stør­re spørs­mål om etikk og mo­ral.

– Det er rart at man er vil­lig til å ad­va­re noen mot po­li­ti­et, da det­te kan få fa­ta­le kon­se­kven­ser i et­ter­tid.

Fle­re me­to­der

Det er ikke bare via Face­book og ap­per, som har gitt UP pro­ble­mer med vars­le­ne. Bakken for­tel­ler at fle­re vars­ler imø­te­gå­en­de kjø­re­tøy på den «gam­le» må­ten, nem­lig ved å blin­ke med ly­se­ne.

– Enkelte ganger benytter vi en videobil eller et frittstående kamera for å filme og avdekke «politikontrollvarslerne». Dette er noe jeg mener vi må prioritere å gjøre oftere fremover. Jeg tror det de gjør er en mis­for­stått form for snil­lis­me, sier han.

– Hva slags kon­se­kven­ser kan det­te få for vars­ler­ne?

– Disse blir stanset og presentert et forenklet forelegg pålydende kroner 2.600 for å varsle på denne måten – nemlig med feil bruk av lys.

De som blir stoppet, har også en klassisk unnskyldning.

– Unnskyldningen er ofte at det var en eller annen bekjent, venn eller slektning i en møtende bil. Enten det eller at de varslet om en oppkonstruert faresituasjon. De blir jo svar skyldig når vi har hendelsen på video, og «varslerne» får muligheten til å se sin egen adferd, fortsetter Bakken.

Til slutt forklarer han hvordan personene legger seg helt flate:

Når det blinkes med fjernlysene til et titalls møtende biler, sier de fleste da at de likevel ikke kjente alle de møtte, eller at det ikke var en fare langs veien.

FORTSETTER: Utrykningspolitiet vil fortsette med kontrollene på Romerike til tross for varslingene. Her fra en kontroll ved Vormsund i sommer.

FORTSETTER: Utrykningspolitiet vil fortsette med kontrollene på Romerike til tross for varslingene. Her fra en kontroll ved Vormsund i sommer. Foto:

Artikkeltags