(Ringsaker Blad)

Omleggingen starter opp mandag 12. mai om ettermiddagen og medfører at trafikken legges over på nordgående løp. Dette innebærer blant annet at nordgående rampe i Nydal blir åpnet og sørgående ramper blir stengt, melder Veidekke.

Asfalteringsarbeidene som startet opp i april fortsetter for fullt og det etableres viltgjerder, støyskjermer og pusses sidearealer langs hele traseen. Arbeidene ferdigstilles i løpet av mai og juni.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Hovelstua bru ble åpnet for alminnelig ferdsel 4. mai og fylkesvegen mellom Hovelstua bru og Framnesbrua er ferdigstilt og asfaltert.

Det pågår arbeider ved Bruvollbekken bru. Brua er ferdig støpt og det pågår etablering av en mindre bru i tilknytning til turveisystemet i området.

Trekvarten bru vil bli stengt en kortere periode i mai for legging av membran og asfalt. Alternativt kjøremønster vil bli skiltet.

På Rudshøgda går arbeidene som planlagt og vi står foran enkelte trafikkomlegginger i deler av dette området, melder Veidekke. Det skal bygges ny rundkjøring ved Rudsflata og Rudsvegen og dette innebærer at trafikantene må være observante og følge skiltingen.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med masseutskifting, rørlegging, drenering og pussing av voller og sidearealer. Ved Tande bru fortsetter arbeidet med Tandevegen på begge sider av brua. I Skarpsnotunellen pågår arbeidet med bygging av tunnelportaler for fullt og kulverten over Røsslyngvegen pågår arbeider med masseflytting og masseutskifting på stedet.