Gå til sidens hovedinnhold

Situasjonen i Løtenskolen

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hamar Arbeiderblads papirutgave lørdag 10. april har et oppslag om lederflukt fra Løten-skolen. Bakgrunnen for oppslaget er at rektor ved Lund skole har søkt og takket ja til ny jobb i annen kommune og at det de siste årene har vært flere utskiftinger i rektorkollegiet i kommunen. I et leserinnlegg tidligere samme uke rettes det fra foreldrehold kritikk mot kommunens administrasjon for at det ikke er gjort nok for å bedre rektorenes arbeidssituasjonen.

Som kommunens administrative leder er det jeg som er ansvarlig for å håndtere denne situasjonen. Det er et ansvar jeg tar på største alvor.

For å starte med det vi alle er enige om: Det er ikke vanskelig å kunne slutte seg til bekymringen som målbæres knyttet til kontinuitet i ledelse og synet på viktigheten av god ledelse for å kunne utvikle skoler med gode læringsmiljøer. Jeg har forståelse for at rektorskifter bekymrer både elver, ansatte og foreldre. Det er også riktig at det av ulike årsaker har vært knapphet på administrative støtteressurser på noen områder sentralt og at dette helt sikkert oppleves krevende for flere av virksomhetslederne, ikke bare innenfor Oppvekstområdet. Vi har i denne situasjonen åpenbart ikke vært flinke nok i dialogen og kommunikasjonen i arbeidet med å legge til rette for kontinuitet på ledersiden – det må vi være ydmyke nok til å innse.

Så er det nok fra mitt ståsted mer sammensatt når det gjelder hva som kreves for å endre situasjonen. KS Agenda sin ressursanalysen av skolene i Løten, som det vises til, peker på flere områder der det må tas tak for å videreutvikle Løtenskolen. Ledelse er ett punkt, bedre struktur, organisering, ressursutnyttelse, arbeidsdeling og samhandling er andre. De økonomiske realitetene rapporten påpeker viser i all sin tydelighet at det må endringer til for å sikre framtidens Løtenskole med de krav til skoledrift som vi vet ligger foran oss. Dette er realiteter vi alle må forhold oss til. Det er få, om noen, kommuner som kan bevilge seg til en bedre skole uten å gjøre endringer i måten det driftes på. Det er derfor dette er et hett og til dels konfliktfylt tema i svært mange av Norges kommuner, også her i vår region.

Jeg opplever at både det politiske og administrative nivået i Løten kommune er omforent i arbeidet som igangsettes for å møte utfordringene analysen fra KS Konsulent peker på. Kommunedirektøren er bedt om å utarbeide mandat og foreslå en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt, også fra politisk hold, inn i dette. Her vil også ansatte, elever og foreldre bli hørt. Engasjementet som her kommer til uttrykk både fra foreldre og andre er viktig og vil kunne være en stor styrke for arbeidet videre, vel å merke dersom vi gjennom kunnskap evner å skape felles virkelighet og retning for vegen videre. Det handler om mer enn enkelttiltak. Jeg kan på vegne av administrasjonen i Løten kommune si at vi ønsker en dialog med alle parter for å få til nettopp dette.

Flere av punktene som framkommer i analysen er det mulig å begynne å jobbe med umiddelbart. Det er tatt, og vil bli tatt, nye initiativ både rundt kartlegging av arbeidsoppgaver, støttefunksjoner og tverrfaglig samarbeid. De større strukturelle grepene er politiske spørsmål som nødvendigvis vil måtte ha et lengre tidsperspektiv.

Til sist: Vi må ikke glemme at det gjøres mye godt arbeid i Løtenskolen – skoleledere, lærere og øvrige ansatte gjør en kjempejobb hver eneste dag! Skal vi lykkes videre i arbeidet må vi alle framsnakke det som er bra i Løtenskolen og ta tak i det analysen faktisk sier er utfordringene – det vil være både rekrutterende og bærekraftig på sikt.

Arne Jørstad
Konstituert kommunedirektør, Løten kommune

Kommentarer til denne saken