Trysil har mest skog, men Elverum topper hogst-lista

ELVERUM PÅ TOPP: Tall fra SSB viser at det er Trysil som har mest skog, men at Elverum topper hogststatistikken.

ELVERUM PÅ TOPP: Tall fra SSB viser at det er Trysil som har mest skog, men at Elverum topper hogststatistikken. Foto:

Det hogges mest tømmer i Elverum, men det er i nabokommunen Trysil det er mest skog.

DEL

Ikke overraskende er Hedmarks-kommuner godt representert på oversikten som viser hvem som hadde størst produktivt skogareal i 2017.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller at det er Trysil som topper lista med Ringerike og Rendalen.

Trysil har nesten to millioner dekar med produktivt skogsareal. Ringerike på 2. plass har litt over halvparten av dette igjen.

Men det er Elverum som topper lista over hogst av tømmer til industriformål i 2017. Av de 15 kommunene med størst hogst i 2017 var elleve fra Hedmark. Sjøl om Trysil har mest skogsareal, er hogsten større i fem andre kommuner. I tillegg til Elverum, har både Åsnes, Kongsvinger og Ringerike større hogstkvantum.

I Elverum ble det hogd rundt 275.000 kubikk med tømmer.

I alt står de 15 kommunene hvor hogsten er størst for 29 prosent av all salgsavvirkning i 2017.

Ellers viser tallene at 84 prosent av skogsarealet ligger på private hender.

Artikkeltags