Frisbeegolfer vant NM-gull i spydkasting

Hå­kon Kve­seth satset på spyd­kas­ting helt fram til 2015, men da gikk han over til å sat­se på fris­bee golf. I hel­gen var han til­ba­ke på fri­id­retts­ba­nen og kap­ret NM-gull i spyd­kas­ting. Og gul­let, det er for hans sto­re helt Egil Da­niel­sen.

Hå­kon Kve­seth satset på spyd­kas­ting helt fram til 2015, men da gikk han over til å sat­se på fris­bee golf. I hel­gen var han til­ba­ke på fri­id­retts­ba­nen og kap­ret NM-gull i spyd­kas­ting. Og gul­let, det er for hans sto­re helt Egil Da­niel­sen. Foto:

Riktignok satset Håkon Kveseth på spydkasting helt frem til 2015, men da gikk han over til å satse på frisbee golf. I helgen var han tilbake på friidrettsbanen og kapret NM-gull i spydkasting. Og gullet, det er for hans store helt Egil Danielsen.

DEL

Det har vært en eks­tra spe­si­ell uke for Hå­kon Kve­seth. Man­dag døde Egil Da­niel­sen, som var Håkons sto­re helt, og hans tre­ner Rag­nar Da­niel­sen, sin far. I til­legg skul­le Hå­kon del­ta i nor­ges­mes­ter­ska­pet i fri­id­rett, og skul­le da være til­ba­ke på fri­id­retts­ba­nen for før­s­te gang på to år.

– Bare å kline til

Da tok han like så godt før­s­te­plas­sen i spyd­kas­ting, men sør­ge­bånd på ar­men.

– Det var vel­dig moro å vin­ne, spe­si­elt si­den det var på hjem­me­ba­ne. Det har vært eks­tra spe­si­elt for meg da jeg har sett opp til Egil (Da­niel­sen), han er fa­ren til tre­ne­ren min og han har vært på fle­re av tre­nin­ge­ne mine opp igjen­nom ti­den, sier Hå­kon, som et­ter fle­re år bor­te fra spyd­kas­tin­gen valg­te å kaste seg med i NM.

– Jeg bor jo rett ved si­den av. Jeg har trent litt, men ikke kas­tet spyd på len­ge. Jeg kas­tet vel et spyd for en må­ned si­den, men har ikke trent noe spe­si­elt til NM ut­over det. Man­ge vil mene at det er gan­ske så lite tre­ning før et NM, men jeg had­de li­ke­vel som mål å ta me­dal­je. Da er det eks­tra gøy å vin­ne.

At en ut­ø­ver som nes­ten ikke tre­ner spyd, vin­ner NM, skal i ut­gangs­punk­tet ikke være mu­lig, men Hå­kon klar­te det in­gen trod­de på for­hånd.

Et­ter de tre før­s­te kas­te­ne lå Hå­kon Kve­seth på en fjer­de­plass. Men på de nes­te kas­te­ne, klar­te han li­ke­vel å hen­te seg inn igjen.

– Det før­s­te kas­tet mitt var på 65 me­ter, og da tenk­te jeg at det bur­de hol­de til en me­dal­je. Men så be­gyn­te de and­re å kaste 67 me­ter, og plut­se­lig lå jeg på fjer­de­plass. Da var det bare å kline til, for jeg had­de in­gen­ting å tape, sier Kve­seth, som på sitt beste kast, kas­tet 71,35 me­ter.

Det var nok til å slå Kasper Sa­gen fra Bækkelagets SK og Alexander Skor­pen fra Halden IL som kom på hen­holds­vis and­re- og tred­je­plass. Donavan Miloss fra FIK Ori­on kom på fjer­de­plass med et kast på 65,55 me­ter.

Fris­bee­golf var mor­som­me­re

Men si­den Hå­kon bare har trent fris­beegolf de siste åre­ne, må han ha fått noe ut av tre­nin­gen som kan bru­kes til spyd­kas­ting.

– Jeg tror ikke det er sånn at der­som du er flink i den ene, så er du au­to­ma­tisk flink i den and­re. Men man må kan­skje ha en fø­lel­se for hvor mye kraft man leg­ger i et kast, i beg­ge id­ret­ter. Men el­lers er de kon­tras­ter ved at det i spyd­kas­ting er mye ro­ping og man trøk­ker or­dent­lig til, mens i fris­bee golf dri­ver man på i man­ge ti­mer, og det er vel­dig ro­lig og stil­le.

Til tross for at NM-gul­let vi­ser at Hå­kon fort­satt har sjan­sen til å gjø­re gode re­sul­ta­ter i spyd­kas­ting, har han ikke tenkt til å gjø­re et come­back med det før­s­te.

– Jeg byt­tet for­di jeg på en lang stund ikke så noen pro­gre­sjon. Og så syn­tes jeg rett og slett at fris­beegolf var mor­som­me­re ved at det ikke var så fy­sisk be­las­ten­de med ska­der og slikt, men hel­ler le­kent og moro.

– Men jeg har ikke sat­set vel­dig på fris­beegolf den siste ti­den hel­ler, da det ikke har pas­set helt ved si­den av full jobb i til­legg. Men jeg skal være med på NM i det om to og en halv uke.

Artikkeltags