Få en oversikt over hva årets statsbudsjett betyr for Hedmark

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til talerstolen for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til talerstolen for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringen foreslår at det bevilges 115 millioner kroner til nybygg for helsearkivet på Tynset. 510 millioner settes av til riksveg 3/25 Elverum-Løten i 2018.

DEL

Her er en oversikt over noen av de viktigste tallene som omhandler Hedmark i regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Både samferdsel og Forsvar kommer styrket ut i budsjettforslaget.

Samferdsel i Hedmark

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Hedmark innebærer dette:

E6 Kolomoen–Moelv, Stange, Hamar og Ringsaker kommuner 
Utbyggingen av firefelts motorvei på strekningen er den største sammenhengende utbyggingen som Nye Veier så langt har satt i gang. Anleggsarbeidene er inndelt i to utbyggingskontrakter. Nye Veier AS inngikk totalentreprisekontrakt med entreprenør for første utbyggingskontrakt i juni 2017. 

Strekningen Kolomoen-Kåterud planlegges åpnet sommeren 2019, mens resten av strekningen, til Kåterud-Arnkvern, åpnes sommeren 2020. Strekningen E6 Arnkvern–Moelv ventes ferdigstilt sommeren 2021. Veiutbyggingsavtalen med Samferdselsdepartementet angir et samlet vederlag for utbyggingen på nær 9,77 milliarder kroner. Bompengefinansieringen utgjør nær 4,60 milliarder kroner.

Elverum-Løten

Rv 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, Løten og Elverum kommuner
Utbyggingen skal gjennomføres som et OPS-prosjekt. Anbudskonkurranse for OPS-kontrakten pågår, og det forventes kontraktsinngåelse våren 2018. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene kan startes opp våren 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Regjeringen foreslår 510 millioner kroner i 2018 til prosjektet.

Rv 3 med tilknytninger, Stor-Elvdal kommune 
Regjeringen foreslår å prioritere midler til trafikksikkerhetstiltak på strekningen Atna sør- Atna nord og rasteplass ved Bjørå. 

E16 Øyset-Langeland, Kongsvinger kommune
Regjeringen foreslår å prioritere midler til å bygge gang- og sykkelvei langs vei strekningen.

E16 Korsmo, Sør-Odal kommune
Regjeringen foreslår å sette av midler til å bygge om krysset ved Korsmo på E16.

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. For Hedmark innebærer dette: 

InterCity-planlegging på Dovrebanen, Stange og Hamar kommuner 
Regjeringen foreslår 255 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-prosjekter på Dovrebanen. Dette omfatter prosjektene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika, samt nytt hensettingsanlegg for tog (parkeringsplasser for tog) på Hove nord for Lillehammer.

Prosjektet Kleverud-Sørli i Stange kommune omfatter 16 km nytt dobbeltspor, og er en videreføring av dobbeltsporet Langset-Kleverud som ble åpnet i 2015. Jernbanedirektoratet mener det er behov for å se strekningen i sammenheng med planleggingsarbeidet på strekningen Sørli-Åkersvika, og skal vurdere om dette kan gi en mer helhetlig og kostnadseffektiv utbygging.

Planleggingen av den 30 km lange strekningen Sørli-Åkersvika i kommunene Stange og Hamar gjennomføres med sikte på fullføring av detalj- og reguleringsplanarbeidet i 2018, slik at strekningen kan ferdigstilles i 2024.

Intercity

Dobbeltspor på InterCity-strekningen Langset-Kleverud, Eidsvoll og Stange kommuner 
Regjeringen foreslår 241 millioner kroner til avsluttende prosjektaktiviteter og sluttoppgjør på nytt dobbeltspor på InterCity-strekningen mellom Langset i Akershus og Kleverud i Hedmark, som er blitt tatt i bruk ved ny rutetermin i desember 2015. Prosjektet har en total kostnadsramme på 5,4 milliarder kroner. 

 • Kongsvingerbanen – kapasitetsøkende tiltak, Skedsmo, Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog kommuner
  Innenfor regjeringens foreslåtte ramme på 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak, stasjoner og knutepunkter, er det blant annet lagt opp til planlegging av:
  – Økt hensettingskapasitet (kapasitet til parkering av tog) i forbindelse med innføring av Flirt-togsett, for på sikt å kunne håndtere fem doble togsett. De første togsettene planlegges satt i drift innen årsskiftet 2018–2019. Det planlegges å fjerne tre planoverganger på Kongsvingerbanen, slik at det blir mulig for lengre tog å krysse.
  – Oppgradering av Skarnes stasjon Sør-Odal kommune med nye spor og større sporveksler, samt en universelt utformet personundergang. Tiltaket er nødvendig for å kunne øke kapasiteten med flere doble togsett mellom Oslo og Kongsvinger. I 2018 skal detaljplanen gjøres ferdig.
  – Innenfor regjeringens foreslåtte ramme til kapasitetsøkende tiltak, er det satt av 21 millioner kroner til blokkposter på Kongsvingerbanen. Blokkposter legger til rette for at flere tog kan kjøre tettere. Prosjektet gjennomføres i sin helhet i 2018.
 • Vestmo tømmerterminal på Solørbanen, Elverum kommune 
  Innenfor regjeringens foreslåtte midler til kapasitetsøkende tiltak er det satt av et mindre beløp til sluttoppgjør for arbeider på Vestmo tømmerterminal. Arbeidene ferdigstilles i 2017.
 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Hedmark med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.

Utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Innlandet (HINN), som har studiested i Hedmark, med 850 000 kroner til 20 studieplasser i IKT.

Sysselsetting

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 70 sjøfolk i Hedmark omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,4 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Hedmark fylke.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017.

Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Hedmark kan søke om disse pengene Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Helse

Regjeringen foreslår å bevilge 115 millioner kroner til nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset.

Klima

I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak «Klimasats» i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Ulvetilskudd

I 2017 ble det opprettet en tilskuddsordning til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir, og kommunene skal selv beslutte hvilke tiltak som skal finansieres. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på 20 millioner kroner i 2018.

Norsk Skogmuseum

Regjeringen foreslår å bevilge 850 000 kroner i tilskudd til Norsk Skogmuseum. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Vann/flom

Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets­sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Hamar.

Skredsikring i Trysil

Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.

 Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Hedmark vil bli prioritert i 2018, herunder sikring mot kvikkleireskred i Trysil kommune.

Forsvar

Regjeringen foreslår et budsjett for Hæren på om lag 5,1 milliarder kroner i 2018, noe som innebærer en økning på om lag 15 millioner kroner sammenliknet med 2017. Regjeringen foreslår å satse på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk, herunder ammunisjonsbeholdninger.

Det legger til rette for å dekke et identifisert, men inntil 2017 ikke-finansiert vedlikeholdsbehov, samtidig som det bidrar til et varig og bærekraftig vedlikeholdsnivå. Det legges til rette for å videreføre et høyt aktivitetsnivå i Hæren i 2018.

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett skal legge til rette for den forserte anskaffelsen av kampluftvern.

Elektronisk krigføring

Regjeringen fremmer også forslag om et nytt prosjekt for elektronisk krigføring til Hæren. I tillegg styrkes materielldriften knyttet til erfart kostnadsvekst, etablering og drift av et nytt jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), etablering av en kampluftvernavdeling i Artilleribataljonen samtidig som den økte aktiviteten i 2. bataljon, Brigade Nord, videreføres. Samlet sett vil økt tilgjengelighet og det høye aktivitetsnivået legge til rette for at Hæren får en økt operativ evne i 2018.

Forsvar Hedmark

Regjeringen planlegger å bruke rundt 20 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hedmark i 2018.

Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å tilpasse eksisterende eiendom, bygg og anlegg til de nye kampvognene (CV90).

Regjeringen foreslår et budsjett for Heimevernet på om lag 1,2 milliarder kroner i 2018. Forslaget legger til rette for at det i 2018 ikke skal oppstå nye etterslep for vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk, og for å videreføre et høyt aktivitetsnivå i HV.

Artikkeltags