Avisene: Små endringer, få overraskelser i statsbudsjettet

STATSBUDSJETTET: Norske aviser lar seg ikke begeistre nevneverdig i forkant av regjeringens framlegging av statsbudsjettet. Her er regjeringen med statsminister Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande i spissen under åpningen av det 164. Storting.

STATSBUDSJETTET: Norske aviser lar seg ikke begeistre nevneverdig i forkant av regjeringens framlegging av statsbudsjettet. Her er regjeringen med statsminister Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande i spissen under åpningen av det 164. Storting. Foto:

Av

Norske aviser lar seg ikke imponere av lekkasjene i forkant av årets statsbudsjett. Langt fra alle ofrer lederplassen til regjeringens prioriteringer mandag.

DEL

Vårt Land er en av mange aviser som omtaler statsbudsjettet, om enn uten å trekke det opp på lederplass, og oppsummerer i sin sak essensen slik:

– I dag legger Siv Jensen fram sitt første statsbudsjett som del av en flertallsregjering. Tankesmier som er uenige om det meste, er skjønt enige om at endringene blir små.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO skriver i en kommentar i Dagens Næringsliv at det heller ikke er rom for å bruke mye ekstra. For selv om oljefondet har vokst og vil nå 9.800 milliarder kroner ved nyttår, så er det «bare å holde igjen på oljepengebruken».

– Handlingsrommet er mindre enn du tror – selv i «et av verdens rikeste land», påpeker Dørum, som forklarer at vi ikke er blitt rikere i Norge de siste årene, tross en dobling av fondets kroneverdi.

Klimakrangel

VGs Astrid Meland oppsummerer det slik:

– Fordi vi nylig har hatt en valgkamp, er det meste i budsjettet alt lekket. Den største nyheten er altså at det ikke står noen halshogginger på programmet.

Hun mener kranglingen mellom de fire regjeringspartiene dreier seg om mest om de gjensidig utelukkende kategoriene bil og klima.

– Før Venstre har fått malt ferdig budsjettet i grønt, er Frp der med den fossilbrune kosten, skriver Meland.

Fakta om statsbudsjettet

* Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter.

* Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og styrende for rammene i statens eget budsjett.

* Regjeringen Solberg legger fram sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020 mandag 7. oktober klokka 10.

(Kilder: Finansdepartementet)

Militære svakheter

Aftenposten trekker fram at regjeringen flytter på poster i budsjettet, og da gir inntrykk av endring som i realiteten ikke har funnet sted. Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil nemlig Norge med budsjettet i 2019 og 2020 bruke 1,8 prosent av BNP til forsvarsutgifter, en økning på 0,1 prosentpoeng. Det fører Norge nærmere NATOs mål om at hvert medlemsland skal bruke 2 prosent av sin samlede verdiskapning (BNP) til militærutgifter.

– Problemet er at dette ikke kommer fordi det nå finnes flere fly, skip og stående styrker i Forsvaret, men som følge av flytting av budsjettposter. Regjeringen har funnet 5,2 milliarder, blant annet pensjonsutgifter og nye redningshelikoptre, som kan regnes med som forsvarsutgifter, påpeker Aftenposten.

– Knepet illustrerer svakheten ved å henge seg opp i budsjettmål. Russland og andre mulige fiender avskrekkes neppe av BNP-andeler.

Uanstendig kutt

Stavanger Aftenblad kommenterer på lederplass at regjeringen vil ha bedre tiltak for å få flere unge over fra stønad og over i jobb. Avisen kritiserer at et av kuttene i statsbudsjett, er arbeidsavklaringspenger (AAP) til unge under 25. «AAP sikrer 117.000 nordmenn inntekt mens de på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra Nav til å komme i arbeid. Eller når de trenger lenger tid enn sykepengeperioden går for å bli friske», påpeker avisa, som mener at når regjeringen vil kutte minimumsstøtten fra 198.000 til 130.000 kroner, fortjener den krass kritikk.

– De bør finne 60 millioner til gode tiltak andre steder fra. Kuttet er ikke anstendig, slår Aftenbladet fast.

(©NTB)

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram 7. oktober 2019. Dette er lekkasjene som har kommet så langt om forslaget fra regjeringen.

* Eiendomsskatten reduseres ytterligere, ned til 4 promille.

* Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020.

* 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav. Dette inkluderer 500 millioner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland: 100 millioner til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond.

* 2,4 milliarder kroner skal gå til Forsvaret slik at de kan fullføre langtidsplan (LTP).

* 700 millioner kroner settes av til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

* 466 millioner kroner til internasjonalt hjelpearbeid for sårbare grupper. Av disse går 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri. Det er også satt av midler til mennesker med funksjonsnedsettelser og hjelpetiltak for mennesker som er utsatt for hiv og aids.

* 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere kjøkken på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

* 373 millioner kroner til ehelse. Av disse skal 138 millioner gå til å sikre drift og vedlikehold av nasjonale energiløsninger, 84 til styrking av pasientsikkerheten og etableringen av et standardisert språk, 131 skal gå til arbeid med nasjonal helseanalyseplattform, og 20 til modernisering av Folkeregisteret.

* 350 millioner til flere politistillinger og drift i politiet. Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal nås i 2020.

* 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen.

* 152 millioner kroner til å utvide studiestøtteperioden med en fjerde uke. Med dette fullfører regjeringen planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte.

* Bevilgningen på 125 millioner kroner til den såkalte inkluderingsdugnaden i 2020 videreføres, men vil bli styrket med ytterligere 50 millioner kroner.

* 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier.

* 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal.

* 100 millioner til tunnel og skredsikring over Kvamskleiva på E16 nord for Fagernes. Det er satt av 25 millioner kroner til forbedringsarbeid på riksvei 4 gjennom Gran og Lunner.

* 60 millioner kroner for at flere kommuner kan være forsøkskommuner der barn og unge mellom 6 og 18 år får dekket utgifter til fritidsaktiviteter.

* 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug.

* 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner.

* Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner.

* 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

* Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen.

* 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner.

* Støtten til dataspillutvikling økes fra 30 til 40 millioner kroner.

* 38,5 millioner kroner skal gå til varig tilrettelagt arbeid (VTA) for psykisk utviklingshemmede.

* 35 millioner kroner til oppstart av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

* Tarmkreftscreeningprogrammet skal bli permanent, så det bevilges 24,7 millioner kroner til dette, noe som gir en total ramme på 97 millioner kroner i året.

* 25 millioner kroner til mangfold, integrering og likestilling ved ulike prosjekter på kulturfeltet. Regjeringen foreslår at 5 millioner av disse kronene skal brukes på en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet.

* 25 millioner kroner til å styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, samt norsk deltakelse i EUs arbeidsmarkedsbyrå. I tillegg skal det etableres et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

* Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

* Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

* En ny redningsbase skal etableres i Troms. Lokalisering er ikke klarlagt, men det blir trolig Tromsø eller Bardufoss.

* 15 millioner kroner til bransjeprogrammer. 5 millioner kroner settes av til å utvide bransjeprogrammet i industri- og byggenæringen, 10 millioner til å utvikle et nytt bransjeprogram.

* Fondet Education Cannot Wait for utdanning for barn og unge i krise- og konfliktområder får 500 millioner kroner i økt støtte fra 2019 til 2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet.

* Norge øker støtten til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 20 millioner kroner i perioden 2020–2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet.

* Økt støtte til styrking av opplæringstilbud som driver forebygging av hat, som 22. juli-senteret og Dembra.

* Kystvakten får en åttende besetning i Ytre kystvakt. En besetning er mannskapet som trengs for å operere et kystvaktskip.

* 4,6 millioner kroner på å opprette 100 nye studieplasser som skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vil gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene.

* 11 millioner kroner til forskningsprogrammet Utenriks i Forskningsrådet. 6 millioner kroner til satsingen Europa i endring og fem millioner kroner til Asia i endring.

* 13,1 millioner kroner til et prøveprosjekt med heroinassistert behandling neste år. 300 ruspasienter i Oslo og Bergen skal få tilbudet om gratis heroin.

* 287 millioner kroner til ti nye, regionale kulturbygninger. Den største summen gis til Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum.

* 225 millioner kroner til videre arbeid med en løsning for fangst, transport og lagring av CO2 fra industrianlegg i Norge.

* 3.000 kvoteflyktninger skal tas imot neste år. Det er det samme antallet som i år.

* 40 millioner kroner mer i pressestøtte. Med det vil pressestøtten totalt bli på 358 millioner kroner neste år. 10 av de ferske millionene er en justering som følge av prisvekst, og det er også lagt inn en formulering i statsbudsjettet om å justere for pris- og lønnsvekst i perioden 2020 til 2022.

* Regjeringen vil innføre et krav om at en viss andel av det strømmetjenestene leverer, skal være norske produkter. Det er foreløpig ikke klart hvor stor andelen skal være.

* Regjeringen vil videreføre støtten på 1.835.000 kroner i tilskudd til organisasjonen Human Rights Service.

* 307 millioner bevilges til å forbedre og øke kapasiteten på barnevernsinstitusjoner.

Artikkeltags