Budsjettløftene er lekket – nå kommer fasiten

LEKKASJER: Mandag klokka 10.00 kommer fasiten fra finansminister Siv Jensen (Frp), men som vanlig kommer det lekkasjer fra statsbudsjettet før den tid.

LEKKASJER: Mandag klokka 10.00 kommer fasiten fra finansminister Siv Jensen (Frp), men som vanlig kommer det lekkasjer fra statsbudsjettet før den tid. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

På forhånd har regjeringen lekket statsbudsjettløfter for flerfoldige milliarder. Mandag er oppgjørets time kommet, og vi får vite hvor pengene skal hentes fra.

DEL

Budsjettdagen starter hjemme hos finansminister Siv Jensen (Frp) klokken 6.30 mandag morgen. Klokken 8 blir nøkkeltallene fra neste år statsbudsjett offentliggjort, og to timer senere går Jensen opp på Stortingets talerstol for å holde finanstalen der statsbudsjettet formelt legges fram.

Men de siste dagene og ukene har statsråder og politikere fra regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre allerede lovet store summer til helse, kollektivtransport, bistand og forsvar. Pengesummer er også varslet til tiltak for eldre, rusmisbrukere og lavinntektsfamilier. De med formue kan dessuten se fram til økt bunnfradrag, noe som koster staten 690 millioner kroner.

Advarer mot å utvide

Samtidig har både økonomer og regjeringspartiene selv advart om at dette ikke er tiden for å la budsjettene vokse.

– Ledigheten er veldig lav, og økonomien går på høygir. Da kan vi ikke bruke stadig mer penger over offentlige budsjetter, sier leder Henrik Asheim (H) i finanskomiteen til NTB.

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet 2019

Regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett mandag. Dette er allerede kjent:

Skatter og avgifter

* Regjeringen dropper økningen av bilavgiftene i neste års budsjett. Omleggingen av beregningsmåten for avgifter vil tidligst skje i 2020, ifølge VG.

* Regjeringen innfører fra nyttår en ordning med at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar, ifølge Dagbladet.

* Regjeringen foreslår gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner, melder Dagens Næringsliv.

* Regjeringen kommer ikke til å røre prosentsatsen i formuesskatten, men vil øke bunnfradraget noe. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Til sammen vil forslaget koste staten 690 millioner kroner.

* Regjeringen foreslår å senke taket for hvor mye eiendomsskatt kommunene kan kreve fra 7 til 5 promille av eiendommens verdi, skriver VG. Regelendringen skal ikke tre i kraft før i 2020. Det foreslår samtidig at skattegrunnlaget ikke skal overstige 70 prosent av eiendommens verdi.

Bistand

* Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) og er en økning på 2,5 milliarder kroner eller 7,1 prosent fra 2018.

* Potten til innsats mot marin forsøpling på bistandsbudsjettet økes med 250 millioner kroner.

* Innsatsen i sårbare stater foreslås økt med 374 millioner kroner, til 706 millioner kroner, ifølgeNettavisen. 60 millioner kroner går til et EU-fond som skal håndtere migrasjon og bekjempe menneskesmugling i Afrika. Budsjettposter som styrker innsatsen mot organisert kriminalitet og ekstremisme økes. Det gjør også bistand til demokratisk og økonomisk utvikling i Eurasia og Sentral-Asia.

Samferdsel

* Regjeringen vil øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent, melder Aftenposten. Det betyr at potten for dette vil bli på 3,7 milliarder i 2019. I tillegg settes det av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen.

* Regjeringen har satt av 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett. InterCity Vestfoldbanen, planlegging av InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte.

* Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene, ifølge Trønder-Avisa.

* Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner kroner, melder NRK. Mesteparten skal gå til tunneler.

* Regjeringen setter av 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene. Formålet er å få ned transportkostnadene for tømmertransport, melder Nationen.

Helse og omsorg

* Det bevilges 118 millioner kroner og gis en låneramme på 1,7 milliarder kroner til bygging av det nye Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik, ifølge NRK. Til nye Hammerfest sykehus bevilges et lån på 1,9 milliarder kroner, melder iFinnmark.no.

* 200 millioner kroner av veksten i kommunens frie inntekter skal øremerkes opptrappingsplan for rusfeltet og 100 millioner kroner til bedre rehabiliteringstilbud, melder regjeringen.

* Regjeringen foreslår at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette, ifølge VG.

* Regjeringen setter av 48 millioner til eldrereformen, opp fra 12,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018, opplyser Fremskrittspartiet.

* Regjeringen legger 40 millioner kroner ekstra i potten for sikre fremdriften av den nye helseanalyseplattformen, som skal gjøre helsedata lettere tilgjengelig, skriver Dagens Medisin.

* Unge som har fylt 18 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og psykiatriske ungdomsteam. Det er ikke beregnet noen eksakt kostnad av regelendringen, som i realiteten er en tilpasning til praksisen mange steder i dag.

* Flere tiltak for å styrke fastlegeordningen: 46 millioner kroner til veiledning av studenter i allmennpraksis samt betalt tid til forberedelser for fastlegene. Dessuten 15,6 millioner kroner til å prøve ut nye modeller for utdanningsstillinger i Nord-Norge for å bedre rekrutteringen, skriverAftenposten.

* Regjeringen vil utvide meldeplikten til Statens helsetilsyn til også å gjelde alvorlige hendelser hos fastlegene, legevakta og sykehjem i kommunene og setter av 23 millioner kroner for å håndtere varslene, ifølge TV 2.

* Regjeringen vil bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud», melder VG. Ombudet skal bestå av to nye årsverk, samt fem nye årsverk til styrking av de lokale ombudene knyttet til tema eldre.

* 1,8 millioner kroner foreslås til å lage et oppslagsverk for legemidler til barn, ifølge ANB.

Forskning og utdanning

* Regjeringen vil gi 50 millioner kroner mer til de såkalte lærerspesialistene, skriver Dagbladet. Pengene skal gå til å ansette flere spesialister samt å øke lønnstillegget deres ytterligere.

* Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning (teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning), skriver Dagens Næringsliv. Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner. Studiesteder som kan vise til «fremragende kvalitet og innovativ praksis» kan søke om midlene.

* Regjeringen bevilger 17 millioner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenlignet med i år til kampen mot mobbing. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.

* Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard.

* Teknisk-industrielle forskningsstiftelse, som Sintef, får 40 millioner kroner mer, ifølge Adresseavisen.

* Bevilgningen til såkalt muliggjørende teknologier økes med 65 millioner kroner, melder Stavanger Aftenblad.

* Regjeringen legger 40 millioner kroner ekstra i potten for sikre fremdriften av den nye helseanalyseplattformen, som skal gjøre helsedata lettere tilgjengelig, ifølge Dagens Medisin.

Integrering

* Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner.

* Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere, skriver Dagbladet.

* Det foreslås 9 millioner til å styrke kvaliteten og standardisere innholdet i kommunenes introduksjonsprogram.

Forsvar og sikkerhet

* Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet, skriver Aftenposten.

* Det settes av 9 millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter (LSS) fra Kjevik til Værnes, skriver Adresseavisen.

* Regjeringen bevilger 295 millioner ekstra til Sjøforsvaret. Det betyr at totalrammen ligger på om lag 4,4 milliarder kroner i 2019, skriver Nettavisen.

Klima og miljø

* Regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.

* Regjeringen vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Det foreslås å øke bevilgningen med 430 millioner kroner, melder NRK.

* Regjeringen vil bevilge over 3 milliarder kroner til Enova. Det er 344 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Tiltak for villaksen blir tilgodesett med rundt 33 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til en genbank og et nasjonalt villakssenter.

Politi og rettsvesen

* Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør, skriver VG. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner til konfliktrådet.

Kultur

* Regjeringen øker satsingen til filmformål med 50 millioner kroner. Den største økningen går til å styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner av dette øremerkes internasjonal satsing på dataspill.

* Regjeringen vil sette av 175 millioner kroner til bygging av den omdiskuterte kunstsiloen i Kristiansand, melder NRK.

* Regjeringen bevilger 2,5 millioner kroner til drift av Vikersund hoppsenter.

* Regjeringen bevilger 19 millioner kroner til et formidlingssenter ved ruinene av Klemenskirken i Trondheim.

Barn og familie

* Regjeringen setter av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom, skriver VG. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

* Regjeringen vil øke Forbrukertilsynets budsjett med 6 millioner øremerket blant annet tilsyn og oppfølging av merking av reklame hos bloggere og influensere, skriver Minmote.no.

Olje og energi

* Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.

Arbeid og velferd

* 22,5 millioner kroner foreslås til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede, skriver avisa Dagen.

* 125 millioner kroner settes av for å styrke gjennomføringen av Navs inkluderingsdugnad, som skal hjelpe til å få flere mennesker ut i arbeid, skriver Dagbladet.

Han varsler at forhandlinger med KrF – dersom partiet bestemmer seg for å velge høyresiden – vil måtte bety omprioriteringer innenfor rammen.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener oljepengebruken må strammes inn i budsjettet for 2019.

– Nå er tiden inne for å legge penger til side til neste lavkonjunktur, sa han da NHO la fram sitt overblikk over den økonomiske situasjonen tirsdag.

– Finn fram lupen!

Som alltid er det knyttet spenning til hvordan regjeringens satsinger skal finansieres.

SVs Kari Elisabeth Kaski tror hun vet hvem som rammes:

– Tidligere år har uføre, arbeidsledige, pensjonister og syke, flere hundre tusen mennesker, måttet betale for skattekuttene til de rikeste. Disse gruppene bør lese budsjettet med lupe, sier hun til NTB.

– Alt tyder på at regjeringen igjen vil pålegge nye ostehøvelkutt på viktig velferd som sykehus, utdanning og kriminalomsorg, gjennom den såkalte effektiviseringsreformen. Sannheten er at det gir dårligere tjenester til innbyggerne i Norge, sier hun videre.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har overfor Stortinget bekreftet at ostehøvelkuttene, eller avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) som det heter, vil bli videreført de kommende årene. Den ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt i alle statlige virksomheter på 0,5 prosent. Neste år vil de totale budsjettreduksjonene trolig beløpe seg til over 10 milliarder kroner, ifølge Fri Fagbevegelse.

SV foreslo i trontaledebatten at konsekvensen av kuttene må undersøkes, men fikk ikke flertall.

Bolig og 350-kronersgrensa

Mange organisasjoner og grupper har lagt fram sine ønskelister i forkant av mandagens budsjettframleggelse.

NHO mener blant annet at det trengs enda lavere skatt på bedriftsoverskudd, som alt er senket fra 28–23 prosent. Overfor Aftenposten tar administrerende direktør Ole Erik Almlid til orde for en sats på 20 prosent.

Til gjengjeld gir han regjeringen tips til nye inntekter: Folks boliger burde skattlegges mer gjennom å øke verdsettingen fra 25 til 35 prosent av antatt markedsverdi. Det vil gi 2,7 milliarder kroner ekstra i kassa, ifølge beregningene.

Almlid tar også til orde for å fjerne momsfritaket for import av varer verdt mindre enn 350 kroner. Dette vil gi staten økte inntekter med 900 millioner kroner i innføringsåret, ifølge en beregning gjort av Menon Economics.

Denne saken og kravet om å redusere sukkeravgiften til nivået det var før økningen i fjor, framholdes som viktige tiltak for å sikre norske arbeidsplasser. Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner stiller seg bak kravene. Straks får vi vite om regjeringen lytter til dem.

(©NTB)

Artikkeltags