Da Østlendingen før jul spurte Kommunal – og moderniseringsdepartementet om hva som skjer med Statsforvalteren i Innlandet dersom Innlandet fylkeskommune splittes opp i Hedmark og Oppland igjen, var svaret at regjeringen ikke har tatt stilling til det.

Bred evaluering

Nå er det derimot bestemt at statsforvalternes geografiske inndeling skal evalueres.

På samme måte som Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune ble til Innlandet fylkeskommune, ble Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til Statsforvalteren i Innlandet.

– Regjeringen legger opp til endringer i fylkesstrukturen og vil oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner, som sender søknad etter vedtak i fylkestinget. Dette har ført til at spørsmålet om endring av statsforvalterens geografiske struktur også har kommet opp. Vi har derfor bestemt at statsforvalternes geografiske inndeling skal evalueres. Det vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å vurdere framtidens struktur i lys av endringer i fylkesinndelingen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Ny struktur for statsforvalterne ble iverksatt 1. januar 2019. 16 embeter ble til 10, og Statsforvalterens fellestjenester (STAF) ble etablert som en egen virksomhet.

– Viktig, sier statsråden

– Prinsippet om størst mulig grad av felles inndeling med fylkeskommunen ble tillagt betydelig vekt, men ble balansert mot andre hensyn. Dette vil fortsatt være et viktig forhold når vi ser på strukturen videre. Det er tre år siden ny struktur for statsforvalterne trådte i kraft. Nå er flere fylker i en prosess rundt deling, som igjen kan føre til endringer i fylkesinndelingen. Derfor er det viktig å gjennomføre en evaluering av statsforvalterstrukturen med særlig vekt på å få frem kommunenes erfaringer, påpeker statsråd Gram.

Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i oppdrag å gjennomføre evalueringen av statsforvalterstrukturen innen 1. oktober 2022. Evalueringen skal gjennomføres med god involvering av berørte aktører, både kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere.