«Vi vet at dette vil påvirke deg som skulle ha kjørt til og fra Hamar/Stange den korteste vegen. Men arbeidet er nødvendig for videre utvikling av Hamar by.»

Det skriver Hamar kommune på sin nettside. For fra og med 27. juli stenges Stangevegen for gjennomkjøring mellom Esperantogata og Nedre Briskebyveg. Stengningen av den sentrale ferdselsåren inn og ut av byen vil vare i ett år, opplyser kommunen. Omkjøringsveger blir skiltet.

Snart blir det stengt på alle kanter rundt dette krysset

Bakgrunnen er at det skal bygges ny bru over jernbanen, ut til Espern-området, der det er store utbyggingsplaner. Hamar kommune skriver at den nye brua, når den er ferdig bygget, vil være «selve porten til en helt ny bydel.»

«Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner», skriver Hamar kommune.

Det er kommunen som er byggherre for prosjektet. HAB Construction er totalentreprenør.

Dette skal skje i byggeperioden, ifølge Hamar kommune:

  • I forbindelse med etablering av Espern bru, skal lyskrysset i Stangevegen/Brugata heves.
  • Brugata stenges permanent for trafikk, og bygges om til gatetun.
  • Samtidig skal det etableres gang- og sykkelveg langs Stangevegen, og det kommunale vann- og avløpsanlegget blir oppgradert.
  • Arbeidene med brua vil primært foregå innenfor normal arbeidstid, men i enkelte perioder kan det være behov for arbeider utenfor normal arbeidstid.
  • Fra 9. august til 5. september har Bane Nor en planlagt togstans. I denne perioden skal vi støpe fundamenter til Espern bru, og dette arbeidet vil kunne pågå hele døgnet og i helgene.
  • Selve brua skal heises inn og monteres på stedet i juni 2023, og prosjektet avsluttes innen utgangen av 2023.