Gå til sidens hovedinnhold

Større rovviltregioner – en fordel både for rovdyr og beitenæring

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Større og færre rovviltregioner vil gi rovviltnemndene et bedre grunnlag for forvaltning av rovdyr. Dette vil komme både rovdyr og beitenæring til gode. Samtidig er det helt naturlig å endre rovviltregionene i lys av regionreformen.

I dag har vi åtte forvaltningsregioner for rovvilt, og i hver region har en rovviltnemnd ansvaret for forvaltningen av rovviltet. Medlemmene i rovviltnemndene er politikere fra fylkestingene og representanter oppnevnt av Sametinget.

Stortinget ba i rovviltforliket av 2011 om at den regionale forvaltningen og regionale bestandsmål skulle evalueres. Det er gjennomført en grundig evaluering med rapporter utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og innspillsmøter med berørte parter. NINA peker i sin rapport blant annet på at dagens regioner er for små til at man kan forvente å holde rovviltbestandene stabile på eksakte mål. Dette er problematisk, da Stortinget har fastsatt konkrete bestandsmål for rovviltbestandene. Nemndene har med andre ord fått en oppgave som er vanskelig å gjennomføre.

Færre og større regioner vil gi nemndene økt handlingsrom for å lage gode sammenhengende soner til både rovdyr og beitedyr

I juni 2019 la også Riksrevisjonen fram sine vurderinger av rovviltforvaltningen. Riksrevisjonen anbefaler blant annet at det vurderes tiltak for å sikre mer funksjonelle forvaltningssoner, som ivaretar både rovvilt og beitenæringene.

Endringsforslagene som nå er på høring vil gi rovviltnemndene bedre forutsetninger for å lykkes med en presis forvaltning slik rovviltforlikene i Stortinget legger opp til. Færre og større regioner vil gi nemndene økt handlingsrom for å lage gode sammenhengende soner til både rovdyr og beitedyr. Samtidig legges det til rette for økt samarbeid på tvers av regiongrensene, både om oppnåelse av bestandsmål for rovdyr og inndeling av soner.

En annen utfordring med dagens inndeling i åtte rovviltregioner, er at de eksisterende regionene ikke samsvarer med de administrative grensene til de elleve nye fylkene som følger av regionreformen. Uten endringer i rovviltregionene betyr det at vi får nye administrative utfordringer på tvers av de nye regiongrensene. Jeg mener at også dette taler for en ny inndeling av rovviltregionene.

Kommentarer til denne saken