Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS fikk en forvaltningsrevisjon etter at varslingssaken i Elverum var avsluttet i retten i februar 2018.

Rapporten ble laget av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalgene i eierkommunene. Rapporten har en rekke anbefalinger om varslingsrutinene ved selskapet.

I tillegg anbefalte Hedmark Revisjon IKS at eierne så på styresammensetningen.

– Det at hver eierkommune skal ha sitt medlem i styret er ikke i tråd med KS' anbefaling om kommunal eierstyring. Styret skal ivareta selskapets interesser og ikke eierkommunenes, og må ha en kompetansesammensetning som er riktig sett fra selskapets ståsted. Eierkommunenes interesser skal ivaretas i representantskapet, skriver Hedmark Revisjon i rapporten.

Etter deres vurdering bør ikke styret ha mer enn 4–5 medlemmer, og at representantskapet velger disse etter en innstilling fra en valgkomité. Det bør være en instruks om hvilken kompetanse som er viktig i et styre som et brann- og redningsvesen.

Representantskapet satte ned en arbeidsgruppe i november. Gruppa, under ledelse av representantskapsleder Arnfinn Uthus (Elverum), har hatt to møter. De har konkludert slik:

– Flertallet av arbeidsgruppa anbefaler dagens størrelse og sammensetning opprettholdes, men at styret gis i oppdrag å evaluere og kartlegge hvilken kompetanse som gir optimal sammensetning. Det må da videre synliggjøres til eierkommunene, slik at valgkomiteen kan sette sammen et styre med best mulig kombinasjoner av kompetanse. I tillegg er det en klar forventning om at styrerepresentantene sørger for en god informasjonsflyt mellom selskapet og eierkommunene, i begge retninger, skriver gruppa.

Den består av, foruten lederen, Even Moen, Stor-Elvdal, Arne Hagetrø, Rendalen, Jan Sævig, Trysil, Siv Stubdal Sjøvold, Tolga og Torill Tjeldnes, Folldal. Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk har vært sekretær.