Tor Engen har et debatt-innlegg i Østlendingen den 29. desember hvor han stiller spørsmål om hvem som skal bestemme over hans friluftsliv og jaktliv.

Forhåpentligvis er det deg selv som kan bestemme det Engen, men dersom du mener at rovdyra må vike til fordel for ditt friluftsliv og jaktliv er det kanskje best at andre bestemmer likevel?

Vi er mange som elsker friluftsliv, også MED de store rovdyra - ja, jeg vil påstå at friluftslivet er aller best når man vet at man deler skogen med store rovdyr. At rovdyr går ut over ditt jaktliv er en ærlig sak, men jakt er tross alt en hobby - ikke en menneskerett. Alle må vi innrette oss i samfunnet, også jegere.

At rovdyr spiser det samme kjøttet er ingen grunn for å skyte dem. Husk at man skal "høste av overskuddet", altså ETTER at rovdyr har tatt sitt. Hvis du ser litt på utviklingen av elgstammen i Norge de siste tiårene, vil du se at i 2020 ble det felt over 31.000 elg. På 70-tallet var antallet drøye 6.000 mens det etter krigen var noen få hundre.

Norge er faktisk ett av landa med verdens tetteste elgbestand. Så for meg virker det svært egoistisk å kun tenke på "meg og mitt" når vi står oppi en naturkrise hvor verdens ville dyr blir færre og færre. Du skriver at "ulv og bjørn har tatt over beitemarkene". Vi har soner i Norge der rovdyr skal ha forrang og det er like mange sau på utmarksbeite nå som det var for noen år siden. Vi har to millioner sau i utmark hvert år, mens rovdyrene er nede på et minimumnivå. Norge driver dermed en bort-forvaltning av store rovdyr som ingen andre land kan sammenligne seg med, og det er bare utrolig trist.

Anne Margrethe Vadder
Leder, Rovviltets Røst, Indre Østfold