Resultatet etter juli viste at Sykehuset Innlandet hadde et underskudd på nesten 50 millioner kroner, noe som var 100 millioner kroner etter budsjett. Årsaken er at det hadde vært lavere aktivitet på sykehusene enn ventet, samt at de fleste divisjonene hadde flere ansatte enn budsjettert. Et eventuelt overskudd brukes til å investere i nytt medisinsk utstyr og vedlikehold av bygninger. Underskudd betyr at det ikke blir penger til noe av dette, snarere tvert imot.

For å rette opp i økonomien vedtok styret i Sykehuset Innlandet i forrige uke å kutte 57 senger med tilhørende bemanning. Før styremøtet gikk flere tillitsvalgte ut i Østlendingen og advarte mot dette. De beskrev kuttene som svært dramatiske. Kuttene ble likevel vedtatt, og flere kan komme i løpet av høsten.

Stortingsrepresentant Andersen har merket seg situasjonen ved Sykehuset Innlandet. Hun er kritisk til det som nå skjer.

– Disse kuttene går ut over pasienter og ansatte i dag og ikke minst vår mulighet til å bygge opp framtidens sykehustilbud i Hedmark. Den modellen som brukes nå, må endres. Sykehusene må spare på pasientbehandling i dag for å kunne investere i bygg og utstyr framover. Og mens de offentlige sykehusene må kutte, eser private helseinstitusjoner ut ved hjelp av offentlige penger, som heller burde vært kanalisert inn i sykehusene, slik at de kunne bygge opp kapasitet og ned ventelister. Nå skjer det motsatte. SV vil ta dette opp med helseministeren og kreve at sykehusene må få midler til å gi bedre og raskere behandling nå, og at nødvendige investeringer ikke kan gjøres avhengig av at en kutter i tilbudet til pasientene, fastslår Andersen.