Den foreløpige kalkylen over kostnadene ved å bygge Mjøssykehuset ligger på over 12 milliarder NOK. Et erstatningssykehus for dagens Hamar sykehus er foreløpig kostnadsberegnet til mer enn 4,5 milliarder NOK.

Det er interessant å se hvorledes ett av våre nære naboland bygger sykehus i en desentralisert sykehusstruktur.

Etter omfattende regionreformer er Danmark nå inndelt i fem ulike regioner, som hver har ansvar for bla. sykehustilbudet. Region Midt-Jylland dekker i alt et areal på 13 142 kvadrat km, altså ca 25% av arealet i Innlandet fylke. Regionen omfatter 19 kommuner på til sammen i underkant av 1.350.000 innbyggere. Århus universitetssykehus er det største sykehuset på Midt-Jylland. Ellers er det en rekke spesialiserte sykehus med omfattende funksjonsfordeling. Det er en godt utbygget prehospital tjeneste i Danmark som omfatter både desentrale akutt-klinikker, luftambulanser og bilambulanser.

På Midt-Jylland i Danmark har de nylig åpnet et nytt regionhospital Gødstrup, som skal være et spesialisert sykehus for flere enn 300 000 innbyggere fra kommunene Herning, Holstebro, Ikast -Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner. De vil ha 2.500 gratis parkeringsplasser!

Det nye sykehuset er på 148 000 kvm og vil ha 409 en-sengsrom og ellers behandlingsrom og moderne utrustning.

Det arbeider 3 500 ansatte ved Gødstrup regionsykehus. Kapasiteten er beregnet til

· 140 nye innleggelser om dagen

· 330 pasienter innlagt på samme tid

· 1.500 besøk på poliklinikken på en alminnelig hverdag

· 400 diagnostiske undersøkelser på en alminnelig hverdag

Byggesummen er oppgitt til 3,15 milliarder danske kroner! Omkostningene med å flytte sykehusvirksomheten fra sykehusene i Holstebro og i Herning til det nye regionsykehuset er kostnadsberegnet til 500 millioner danske kroner.

I tillegg til dette nye hospitalet i Herning kommune, bygger Regionrådet for Midt-Jylland om Viborg hospital til et nytt akuttsykehus på 120 000 kvm. Her vil det være 98 ensengsrom og vil foruten en stor akuttklinikk, inneholde en spesialklinikk for ryggmargsskadde. Dette akuttsykehuset er kostnadsberegnet til 1,16 milliarder danske kroner! Det nye Viborg sykehus skal også koordinere de spesialiserte sykehusenhetene i Lemvig, Skive, Hammel og Silkeborg.

Er det noen som kan gi forklaring på den enorme kostnadsforskjellen ved sykehusbygging i Innlandet og i Midt-Jylland? Hvorfor er funksjonsdeling mellom sykehusenheter et større problem i Innlandet, enn i Danmark?

Kanskje det hadde vært en ide med en studietur? Det nye «Gødstrup sygehus» holder åpent hus for orientering og omvisning den 4. september! Jeg skal dit. Flere som melder seg på?