Østlendingens leder 23. mai treffer ikke når de beskriver nominasjonsprosessen til ny biskop som en lukket prosess med manglende demokrati. Nettopp demokratiske hensyn gjør at denne tilsettingen tar lengre tid enn andre tilsettingsprosesser.

Kirkens øverste organ Kirkemøtet, har satt regler for prosessen som bispedømmerådene må følge. Fem kandidater som anses skikket til å bli ny biskop skal nomineres av bispedømmerådet uten at stillingen lyses ut. Det har vært vanlig praksis å spørre folket om råd. I Hamar bispedømme inviterte bispedømmerådet alle som ønsket det til å foreslå personer til stillingen. Over 90 foreslåtte kandidater viser stort engasjement. Navnene er offentliggjort.

Les også

Den lukkede folkekirka

Innsyn i tilsettingssaker er unntatt offentlighet (Offentleglova § 25). I vårt tilfelle har heller ikke de aktuelle kandidatene søkt på stillingen. Nå er vi i en fase hvor det avklares om de som er foreslått ønsker å stille som kandidat til å bli ny biskop. Dette må avklares før bispedømmerådet kan nominere fem kandidater 23. august. Demokratiet i kirken åpner i tillegg opp for at flere kandidater enn disse fem kan nomineres ved såkalt supplerende nominasjon.

Før tilsettingen vil fem nominerte kandidater bli presentert for offentligheten. Det skjer gjennom et arrangement der kandidatene dybdeintervjues. Arrangementet kan følges direkte eller via strømming til nett.

Det er ikke vanlig å offentliggjøre innstillinger, men det gjør altså kirka. Alle som skal ha den nye biskopen som arbeidsgiver og tilsynsansvarlig skal kunne si sin mening. Flere hundre deltar her med sine stemmer og er med på å avgjøre hvilke tre av de presenterte kandidatene som skal være med videre i prosessen.

Når tre kandidater gjenstår, skal alle biskopene og det folkevalgte bispedømmerådet i Hamar gi sin uttalelse. Til slutt er det Kirkerådet som tilsetter en av disse tre.

Tilsetting av ny biskop involverer bredden i samfunnet og lokalkirken i bispedømmet. Vi ser frem til videre engasjement i prosessen.

Gunhild Tomter Alstad

Leder av Hamar bispedømmeråd