De neste månedene foregår det mye arbeid på og langs fylkesvegene i Innlandet.

Blant annet skal 260 kilometer fylkesveg få ny asfalt, kantklipp gjennomføres og det gjøres utbedringer på mange strekninger.

Nå opplyser seksjonssjef for drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune, Arne Fredheim, at de stadig vekk får tilbakemeldinger fra entreprenørene om at trafikanter kjører altfor fort gjennom anleggsområdene, og at det tas lite hensyn til de som jobber langs vegene.

– Av hensyn til egen og andres sikkerhet, er det viktig at restriksjonene som er langs vegnettet, følges, sier Fredheim.

Arne Skybak, som jobber med trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune, forteller at fylkeskommunen vil drøfte aktuelle tiltak rettet mot trafikanter som ikke følger restriksjonene gjennom anleggsområder med politiet.

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for nær 7.000 kilometer veg, og disse vegene har viktige funksjoner i lokalsamfunnene og mellom ulike deler av fylket.

Forfallet på fylkesvegene er estimert til over fire milliarder kroner.

– Vegarbeid er nødvendig for å ta inn igjen noe av etterslepet og vedlikeholde vegene våre. Arbeid langs vegen bidrar også til å sikre framkommeligheten og trafikksikkerheten for trafikantene. For å ivareta disse viktige funksjonene i samfunnet vil det være noen ulemper i perioden hvor vegarbeidene foregår, men vi oppfordrer trafikantene til å se på dette som en investering for framtidens framkommelighet og trafikksikkerhet, sier Fredheim.