Prosjektet skal bestå av mellom 80 og 100 boliger. Området ligger rett øst for Ydalir barnehage, og tvers over Halvor Svenkeruds veg. Nordbolig er utbygger.

Statsforvalteren i Innlandet har tidligere fremmet en innsigelse mot reguleringsplanen som er ute på høring.

Dette ble forklart med at planforslaget ikke tilfredsstiller kommunens krav til områdelekeplass eller sentrale føringer og retningslinjer.

Siden har Elverum kommune sendt en utførlig redegjørelse av hvilke lekeplasser (områdelekeplasser og nærlekeplasser) som finnes og er planlagt i hele den nye bydelen.

«Med bakgrunn i de tilleggsopplysninger som er oversendt fra kommunen finner Statsforvalteren at vår innsigelse til reguleringsplanen er imøtekommet», skriver kommunal- og samordningsdirektør Anne Kathrine Fossum og avdelingsdirektør Øyvind Gotehus i et nytt brev til kommunen.