– Når sjefen er inhabil er det ingen av oss andre i Hedmark fylkesmannsembete som kan behandle dispensasjonssaken vedrørende oppføring av vindmålemast i Kvitvolaområdet i Engerdal, opplyser leder av kommunalavdelingen hos fylkesmannen, Jan Lånkan.

Sjeldent fenomen

Hvorfor har fylkesmannen erklært seg inhabil?

– Sylvia Brustad er personlige involvert i området og leier selv hytte i Østfjellet. I dette området er mange av hytteeierne sterkt imot bygging av vindmålemast i Kvitvola. I tillegg er det familieære eier- og hytteforhold som gjør at Fylkesmannen har erklært seg inhabil, forklarer Lånkan.

– Skjer det ofte at Fylkesmannen må erklære seg inhabil i slike saker?
– Jeg kan ikke huske at det har skjedd før, sier lederen for kommunalavdelingen hos fylkesmannen. Dermed er saken sendt til FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) som har bestemt at det er Fylkesmannen i Oppland som skal gi sin uttalelse i dispensasjonssøknaden. Og blir formannskap og kommunestyre i Engerdal kjent inhabile til å behandle byggesøknaden, blir en annen kommune oppnevnt som settekommune av settefylkesmannen i Oppland.

Foreløpig ja

Austri vind DA har søkt Engerdal kommune om å få oppføre en vindmålemast i Kvitvolaområdet som skal stå i inntil to år. Fordi denne masten er planlagt oppført i et LNF 1 område (områder med særlige naturforvaltningsinteresser) kan ikke kommunen selv gi dispensasjon uten at fylkeskommune og Fylkesmann har fått uttale seg.

Den 11. oktober sendte Engerdal kommune et brev til de eksterne myndighetene hvor de blir bedt om å gi en slik uttalelse. I samme brev opplyser kommunen at rådmannen har gitt en foreløpig åpning for å gi dispensasjon for oppføring av vindmålemast.

Rådmannen begrunner dette med at tiltaket er tidsbegrenset, kan ha økonomisk betydning for kommunen i tillegg til at utvikling av ren, fornybar energi som vindkraft er et nasjonalt satsingsområde for å sikre landets framtidige energibehov.