Hvem har ansvaret?

Av
DEL

MeningerHvem har ansvaret spør Arne Plassen i Østlendingen lørdag 9.mars. Plassen sikter til at veiene i Trysilfjellet har områdenummer og ikke veinavn med stigende nummer.

Det er Trysil kommune v/hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift som har ansvaret for dette. Utvalget vedtok i møte 27.08.2014 veg- og områdenavn for hytteområdene i kommunen.

Men for å rekapitulere litt om foranledningen til dette så ble det i matrikkelforskriften av 01.10.09 slått fast at skal kommunen tildele en offisiell adresse til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til (forskriftens § 49). Det skal tildeles et navn som er entydig innenfor kommunen, og adressen skal tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv.

Hytteområdene i Trysilfjellet har aldri hatt offisielle adresser, og kommunen var derfor avhengig av å finne en form for adressering som både var entydig i kommunen, og som var egnet til å være forståelig slik at alle kan finne fram. Det normale er i slike områder at det tildeles vegnavn og nummer. I noen tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å knytte husnummer til et avgrenset område.

Hytteområdene i Trysilfjellet har aldri hatt offisielle adresser, og kommunen var derfor avhengig av å finne en form for adressering som både var entydig i kommunen

Siden hytteutbyggingen startet i Trysilfjellet sør har hyttene fått tildelt et nummer kronologisk fra nummer 1 og oppover etter hvert som utbyggingen har skjedd. Denne nummereringen er innarbeidet i systemene til Trysilfjell Utmarkslag og de enkelte hytteeiere er kjent med sitt hyttenummer. Vegnavnene som etter hvert ble tildelt internvegene i området sammen med nummereringen var kun til intern bruk og aldri offisielle adresser.

Trysil kommune hadde med utgangspunkt i dette 2 alternativer for adressering av hytteområdene i Trysilfjellet sør:

1. Beholde prinsippet med vegnavn. Dette forutsatte at en del vegnavn måtte byttes ut, da de allerede var etablert som offisielle vegnavn andre steder i kommunen. I tillegg måtte alle hytter få nye nummer, da det i dette tilfellet var krav om at alle veger skal starte med nummer 1.

2. Områdeadressering, dvs. et avgrenset område der det tildeles nummer for hver enhet. Dette forutsatte fjerning av alle vegnavn, men gjorde det mulig å beholde det etablerte nummersystemet.

Trysil kommune hadde god dialog med Trysilfjell Utmarkslag om valg av adresseringsform. Av de to aktuelle alternativ var Utmarkslaget tydelig på at de ønsket alternativ 2, områdeadressering, for å kunne beholde eksisterende nummer, samt at dette alternativet innebar minst endringer. Trysil kommune la vekt på utmarkslagets synspunkter og gikk derfor videre med alternativ 2. Forslag om navnsetting og adressering av hytteområder i Trysil kommune ble sendt på høring til alle grunneiere/utbyggere og hytteforeninger, inkludert Trysilfjell hytteeierforening. Det kom få merknader til forslaget. Trysil kommune mottok dessverre ikke høringssvar fra Trysilfjell Hytteeierforening.

I ettertid har Trysilfjell Hytteierforening klaget på vedtaket i Trysil kommune. Så noen kommentarer til det Plassen tolker ut av TV innslaget. Ambulanser har ingen problemer med å finne fram rundt Trysilfjellet. De har gode kartløsninger så de finner lett fram. Det samme gjelder brann- og redningsvesen, og i hovedsak taxinæringen. Lokalt politi finner fram da de er godt kjente i området, mens det er en utfordring de helger lokalt politi må få hjelp fra Elverum eller Hamar, da politiet ikke har gode nok kartløsninger i dag.

Å gjøre om på adresseringen, vil være en forholdsvis omfattende prosess, men Trysil kommune vil vurdere plusser og minuser med dagens ordning

Hytteeiere finner selvsagt greit fram, men det kan være utfordrende for gjester og andre som skal finne fram til et hyttenummer i et så stort hytteområde selv om det er plassert kart med hyttenummer på strategiske steder i hytteområdet.

Kartverket uttalte i TV-innslaget at områdeadressering, altså nummer og ikke vegnavn, i utgangspunktet er tenkt benyttet til mindre hytteområder. Dette har ikke kommet Trysil kommune for øret tidligere, men det er selvsagt noe vi skal lytte til.

Å gjøre om på adresseringen, vil være en forholdsvis omfattende prosess, men Trysil kommune vil vurdere plusser og minuser med dagens ordning til høsten for å se om vi skal gjøre noe med adresseringen i 2020.

Artikkeltags