Institutt for samfunnsforskning har undersøkt statusen for frivillig sektor etter to år med pandemi og sterkt begrensede muligheter for aktivitet i lag og foreninger. Funnene viser at frivilligheten nå står foran store utfordringer. Andelen av oss som er aktive frivillige har sunket med fem prosent fra 57 prosent i 2019 til 52 prosent nå, av dem som var aktive før koronapandemien melder 34 prosent at aktiviteten nå er redusert. En av tre organisasjoner melder om store utfordringer med å rekruttere nye frivillige og undersøkelsen viser at 16 prosent av organisasjonene hadde uendrede eller økte utgifter samtidig som inntektene gikk tilbake. Hver tiende organisasjon svarer at de enten bare har økonomi til å drive et halvt år videre, eller ikke finansiering til å drive i det hele tatt.

Det er flere årsaker til at undersøkelsen bør bekymre. Tall fra SSB forteller oss at den frivillige arbeidsinnsatsen som legges ned i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142.000 årsverk og at frivillig arbeid bidrar med en årlig verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner. I tillegg kommer sjølsagt verdien for hver enkelt som er engasjert i et lag eller forening. Den sosiale tilhørigheten og verdien av å prestere sammen mot felles mål. Videre alt som produseres og serveres av opplevelser og kunnskap til fellesskapets glede som ikke kan måles i kroner og ører.

Kanskje oppleves frivilligheten som mindre relevant for mange etter to år med koronakrise, kanskje er vanene våre endret

I forhold til å ta imot krigsofrene fra Ukraina viser det seg at det fortsatt er stor vilje til mobilisering i frivilligheten, verre er det altså å dra i gang annet frivillighet. Krisehjelp til mennesker er nød og oppleves som relevant og nødvendig. Kanskje oppleves frivilligheten som mindre relevant for mange etter to år med koronakrise, kanskje er vanene våre endret. Både organisasjonene og alle som drar nytte av frivilligheten har en jobb å gjøre med både å rekruttere og inspirere.