De to kommunene ønsker å arbeide videre med muligheten til å kunne enes å bygge en ny kommune med virkning fra 1. januar 2020. Intensjonsavtalen er gjeldende fra den underskrives av begge kommuners ordførere, etter vedtak om inngåelse i respektive kommunestyrer.

Her er avtaleforslaget

1. Hovedmål

Hensikten med kommunesammenslåingen er at innbyggernes behov for kommunale tjenester og samfunnsutvikling skal ivaretas på en bedre måte enn om kommunene står hver for seg.

Viktige målsetninger:

 Større fagmiljøer og økt kompetanse skal styrke kommunal tjenesteproduksjon og beredskap.

 Skape trygge og gode arbeidsplasser og være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for ansatte.

 Effektiv utnyttelse av kommunale ressurser i tjenesteproduksjon.

 Skape rom for innovasjon, næring- og samfunnsutvikling.

 Aktivt lokaldemokrati og medvirkningsprosesser skal gi nærhet og lokal identitet.

 Skape gode oppvekstvilkår, kulturtilbud, nærmiljøer og bolyst som bidrar til innflytting og befolkningsvekst.

Arbeidsmål:

Jobbe for nærhet og likeverd for innbyggerne når organisering av ny kommune utarbeides.

Jobbe for at dagens videregående skole i Solør skal bestå og styrkes.

Jobbe for bedre levekår og folkehelse.

Jobbe for økt fokus på klima og miljø i kommunal tjeneste og forvaltning.

Jobbe for økt videreforedling av lokale råstoff/resurser fra jord- og skogbruk.

Jobbe for bredbånd og teleutbygging i hele kommunen.

Jobbe for at frivillighet og lokalt engasjement stimuleres.

2. Gjennomføring

Fase 1: Inngåelse av intensjonsavtale (september 2016)

Kommunestyrene i Våler og Åsnes vedtar inngåelse av intensjonsavtale innen 28. september 2016. Samtidig vedtas i begge kommunestyrer å opprette et felles utvalg som skal lede det videre arbeidet.

Utvalget (fellesnemnda) skal ivareta trepartssamarbeidet og bestå av politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Politikerne har stemmerett, mens øvrige har møte- og talerett.

Utvalget består av:

- 5 politikere fra Våler kommune, fra Våler velges formannskapet.

- 5 politikere fra Åsnes kommune, som velges blant kommunestyremedlemmene.

- Rådmann fra hver kommune

- En hovedtillitsvalgt fra hver kommune

Fase 2: Fra intensjonsavtale til avtale om kommunesammenslåing

Mandatet til utvalget for kommunesammenslåing er å utarbeide og fremme et endelig avtaleforslag om kommunesammenslåing. Avtaleforslaget berammes behandlet i begge kommunestyrer innen 31. desember 2016.

Fase 3: Fra avtale til opprettelse av ny kommune (januar 2020)

Ved inngått avtale om kommunesammenslåing iverksettes arbeid med henblikk på oppstart av ny kommune fra 1. januar 2020. Organisering og omstrukturering som kan skje i forkant bør startes opp så tidlig som mulig etter endelig avtale inngås, og kan organiseres som tidsavgrensede kommunesamarbeid.

3. Ny kommunes navn og kommunevåpen

Navn på ny kommune: Solør

Utarbeidelse av kommunevåpen, ordførerkjede, visuell profil og den nye kommunes øvrige symboler vil være fellesnemndas ansvar.

4. Politisk organisering av ny kommune

Kommunestyret i ny kommune skal være på 29 representanter.

Det skal benyttes formannskapsmodell (kl. kap.2) med faste utvalg.

Antall faste utvalg (kl§10) bestemmes av nytt kommunestyre.

Formannskapet skal være på 9 representanter.

5. Organisering av tjenesteproduksjon i ny kommune

Ny kommune organiseres slik at det leveres best mulig tjenester på mest mulig økonomisk og effektiv måte.

6. Lokalisering av tjenesteproduksjonen i ny kommune

Kommunesentrene i den nye kommunen skal være Flisa og Vålbyen, samtidig som styrken som ligger i de små men gode bygdesamfunnene ivaretas.

Administrative funksjoner og arbeidsplasser skal fordeles innen 15.august.

7. Ansatte

I den første kommunestyreperioden etter at ny kommune er etablert skal ingen fast ansatte sies opp med begrunnelse i sammenslåingen av Våler og Åsnes.

Nedbemanning og effektivisering skal skje som følge av naturlig avgang og/eller omorganisering. Ansatte kan få endring av arbeidsoppgaver og endret arbeidssted.

Det kan ikke gis garantier for vikariater.

8. Samfunnsutvikling i den nye kommunen

a. Næringsutvikling

Næringsutvikling skal være et satsingsområde for den nye kommunen, med ambisjon om å være ledende innen skogbruk og fortsatt sterk på jordbruk. Vannbasert næring skal være et innovativt satsingsområde.

Arbeidsplasser skal utvikles i begge kommuner.

Minst et beløp tilsvarende halvparten av midlene reformstøtten gir skal gå til dette formålet.

b. Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid skal benyttes for å samordne kommunenes tjenesteproduksjon tidligst mulig etter vedtak om sammenslåing.

Interkommunale samarbeidstiltak der en av kommunene har deltatt skal samordnes med begge kommunene så tidlig som mulig slik at det ikke er unødvendige dobbeltmedlemskap ved etableringen av den nye kommunen.

c. Sambruk og kollektivtransport

For å øke sambruk av hverandres fasiliteter og skape økt tilgang opprettes en lokalbuss med hyppige avganger til og fra Flisa/Vålbyen. Medfinansiering med andre vurderes.

d. Regiontilhørighet

Den nye kommunens regiontilhørighet skal være behandlet av begge kommunestyrer innen endelig avtale eventuelt inngås.

9. Økonomi og investeringsprosjekter

Begge kommuner skal være ute av ROBEK ved sammenslåingen. Situasjonen for den enkelte kommune for å oppnå dette skal være klarlagt innen endelig avtale underskrives. Planlagte infrastrukturtiltak kan gjennomføres så lenge dette ikke fører til brudd med kravet om ikke å være i ROBEK.

Fram til den nye kommunen er etablert, skal kommunene informere hverandre vedrørende investeringer som ligger utover gjeldende økonomiplan. Nærmere regler om dette utarbeidesav fellesnemda. Tilsvarende gjelder for tilsetting i administrative lederstillinger.

10. Avtalens varighet og gyldighet

Avtalen gjelder fra og med likelydende vedtak i begge kommunestyrene.

Avtalen gjelder til ny avtale er vedtatt i begge kommunestyrene.

11. Signaturer.

_____________________________ _____________________________

for for

Åsnes kommune Våler kommune

Tillegg til pkt 6:

Administrative funksjoner og arbeidsplasser skal fordeles innen 15.august.

Disse er:

 Ordfører

 Rådmann, assisterende rådmann, rådgivere, konsulenter, møtesekretærer osv.

 Arkiv, servicetorg og sentralbord.

 Skolekontor/skoleadministrasjon (skolesjef, rådgivere, sekretærere osv)

 Barnehageadministrasjon

 Helseadministrasjon (Helsesjef, rådgivere, sekretærer osv)

 Landbruksavdeling.

 Tekniskavdeling (Vei, vann, avløp, brann, eiendom, byggesaker, regulering, osv)

 Økonomi, regnskap, lønn og innkjøp.

 Eiendomskattekontor, trekkkontroll, skatt og innfordring.

 It-avdelling

 PPT-kontor

 Barnevernsavdeling

 Voksenopplæring

 Flyktningkontor

 Næringsavdeling

 Kulturavdeling

 Kommuneskogen (med eller uten KF)

 Turistinformasjon

  Listen er ikke fullstendig.

Andre områdere som kan bli omfattet av felles arbeidssted.

 Nav-