Kirkerådet har for første gang gjennomført en undersøkelse om arbeidsmiljøet blant kvinnelige prester. Bakgrunnen er at flere har fortalt at det kan være vanskelig på jobben.

Det viser seg at det også er stor forskjeller mellom landets elleve bispedømme, viser rapporten som ble presentert av Kirkerådet onsdag.

Utseende

En av fire kvinnelige prester sier i den nye kartleggingen at de har fått ubehagelige kommentarer om alder og utseende. Tilsvarende mange sier at de opplever at beslutninger ofte er fattet før de blir spurt. En av fem oppgir at forskjellige syn på kvinnelige prester fører til vanskelige samarbeid med kollegaer, og at de ikke blir lyttet til som sine mannlige kollegaer.

– Kvinner og menn skal ha like rettigheter i kirken og lik adgang til alle stillinger og verv i kirken. Det er et uttrykk for kirkens teologi, sier preses Olav Fykse Tveit, som er den ledende biskopen i kirken.

Han lover at likestilling skal gis oppmerksomhet, og at Kirken er forpliktet til å sørge for godt arbeidsliv.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier at forskjellsbehandling og trakassering ikke skal aksepteres.

– Undersøkelsen viser at ikke alle har det slik på jobb i dag, og det er alvorlig.

Bjørgvin

Det er stor forskjell på hva kvinnene i de forskjellige bispedømmene forteller. I Nidaros forteller rundt 40 prosent at de har opplevd uønskede hendelser basert på at de er kvinnelige prester. I Bjørgvin, Sør-Hålogaland og i Borg forteller fra 35 og 37 prosent det sammen. I Stavanger, Hamar, Agder og Telemark, Tunsberg og Oslo er andelen på mellom 28 og 31 prosent. Mellom 24 og 26 prosent forteller dette i Nord-Hålogaland og Møre.

Biskopene vedtok i oktober 2020 at prester ikke har rett til å reservere seg mot samarbeid med andre kollegaer. Det har sin bakgrunn i mange års krevende debatt om kvinners prestetjeneste.

– En kan ha ulike meninger, men en kan ikke uttrykke dem slik at det kan skade arbeidsmiljøet, sier Tveit.

Likevel viser undersøkelsen at det ulike synet på kvinnelige prester påvirker arbeidsmiljøet.

75 prosent av kvinnelige prester i Bjørgvin opplever krevende kollegarelasjoner på grunn av ulikt syn på kvinnelige prester, 59 prosent av de kvinnelige prestene i Møre forteller det samme, og 45 prosent i Nord-Hålogaland.

Alt i alt sier likevel 80 prosent av kvinnene at de opplever likestilling som ansatt i kirken, 90 prosent opplever at de har en likestilt relasjon og samme rammevilkår som sine mannlige kollegaer.

Likestillingskurs

Toppledelsen i Kirken starter nå arbeidet etter at undersøkelsen har avdekket disse problemene. Det etableres et digitalt varslingssystem, og det settes i gang et program der diskrimineringslovene skal bevisstgjøre alle ledere.

– Videre oppretter vi nå en nasjonal koordineringsgruppe som skal følge opp rapporten. Gruppen skal ledes av preses og meg selv, sier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet.

I september skal Kirkerådets møte diskutere flere grep som skal øke likestilling, mangfold og inkludering.

(©NTB)