Handlingsprogrammet, som ble lagt fram tirsdag denne uka, inneholder ingen planer for anlegging av ny gang- og sykkelvei langs riksvei 3 på Kvikne. Foreldrene blir dermed nødt til å fortsette og kjøre barna til og fra skole og aktiviteter, akkurat som de gjør i dag.

Det forteller ordfører på Tynset, Merete Myhre Moen.

Hun har i anledning offentliggjøringen av handlingsprogrammet sendt brev til Samferdselsdepartementet, der hun i klare ordelag forteller at situasjonen er uholdbar, og at det er uaktuelt å slå seg til ro med situasjonen slik den er i dag.

– Situasjonen er uholdbar, sier Moen via telefon.

– I brevet jeg har sendt til departementet foreslår jeg en forenkling av den skisserte løsningen, samt et spleiselag.

På den måten håper hun å anlegge en gang- og sykkelvei med litt lavere standard, men som fortsatt skiller myke trafikanter fra resten av trafikken på riksvei 3. Håpet er å få anlagt fire kilometer ny gang- og sykkelvei. Den skal binde sammen eksisterende nett både nord og syd i Kvikne. Ifølge Moen er det føringer fra regjeringen som gjør at Kvikne også denne gangen blir oversett.

– Selv om vi har jobbet mye med dette i forkant, når Kvikne aldri opp på grunn av prioriteringer som gjøres sentralt. Løsningen som Statens veivesen har skissert er for dyr. Dermed blir den beregnede samfunnsnytten for lav i forhold til lignende prosjekter i sentrale strøk, sier Moen.