Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger en ny regjering som virkelig satser på skogen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skogen må være en helt sentral del av klimapolitikken. I motsetning til olja og gassen, som det på et tidspunkt ikke vil være noe igjen av, kan vi ved hjelp av et aktivt skogbruk sikre en fornybar naturressurs som varer i all evighet.

I dag tar skogen i Norge netto opp CO2 tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene. Dersom vi ikke driver et aktivt skogbruk, vil CO2-bindingen i skog gå sterkt ned de neste tiårene. Da går vi baklengs inn i framtida. Bindingen av karbon i treverket vil i et langsiktig perspektiv ha enorme klimaeffekter, men dersom ikke satsingen på skogbruket og skognæringa får en ny kurs nå, mister vi denne muligheten. Det haster med å få på plass en offensiv politikk.

I prinsippet kan alt som lages av olje også lages av norsk skog. Ved å erstatte bruk av olje og gass med norsk skog kan vi kutte klimagassutslippene. Ved at plast basert på trefiberen erstatter plast laget av olje, hindrer vi at naturen fylles opp av plast som det kan ta opp til mange hundre år å bryte ned. Ved å bruke tre som byggemateriale lagrer vi karbonen trygt og godt i helt vanlige hus og hytter. Trestokken kan med andre ord brukes til det meste om vi virkelig tør å satse på den.

Det er en årlig tilvekst i den norske skogen på rundt 25 millioner kubikkmeter, og vi har i dag en årlig avvirkning på rundt 13 millioner kubikkmeter. Altså utnyttes rundt halvparten av den årlige tilveksten. Avvirkningen burde økes. Tilveksten kan bli enda større om vi setter inn de riktige tiltakene: Ny skogplanting, planteforedling, planting med riktige treslag og riktig tetthet, god ungskogpleie, målrettet gjødsling og gjennomføring av hogst på riktig tidspunkt. Det er ingen tvil om at vi har enda mer å gå på, samtidig som vi tar hensyn til friluftsliv og biologisk mangfold.

I tillegg til å øke avvirkningen, ligger det igjen store uutnyttede ressurser som greiner og topper (grot), stubber, røtter og avkappet virke. Disse kan ikke konkurrere med andre energikilder per i dag, og i og med at lønnsomheten er så lav lar man det heller ligge igjen i skogen. I 2009 innførte den rødgrønne regjeringen tilskudd til uttak til energiformål, noe som økte uttaket av grot. Da den blåblå regjeringen tiltrådte i 2013 ble dette tilskuddet fjernet, og igjen ble store mengder hogstavfall liggende igjen i skogen fordi det ikke var lønnsomt nok å hente ut. Senterpartiet vil gjeninnføre dette tilskuddet for å stimulere til norsk produksjon av blant annet norsk biodiesel.

Videre vil vi fjerne flaskehalser i systemet som bidrar til å svekke lønnsomheten både for skogbrukere og industrien. Da må for eksempel støtten til bygging av skogsbilveger økes, og vi må sikre et stort løft av fylkesvegene, som er helt sentrale transportårer. Jernbanen, blant annet Rørosbanen og Solørbanen, må oppgraderes og elektrifiseres. De mange tømmerterminalene, deriblant på Sørli og Norsenga, må satses på og styrkes.

Staten er en stor oppdragsgiver, og må ta sitt ansvar for å styrke etterspørselen etter norsk skog. Senterpartiet vil prioritere norsk tre i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering. Staten må gå foran i denne sammenhengen, noe som for eksempel fordrer at det nye regjeringskvartalet må bygges i tre.

Senterpartiet viser veg. Vi vil etablere et grønt investeringsselskap med minimum 10 mrd. kroner i kapital for utvikling av og strategiske investeringer i norske bedrifter som baserer seg på grønt karbon som f.eks. biogass og biokull, samt andre bedrifter som satser på bioenergi eller biobaserte materialer. Ved at vi stiller denne kapitalen til rådighet, kan vi skape nye, grønne arbeidsplasser og store klimakutt.

Ved høsten står vi ved et vegvalg. Det trengs en ny Senterparti-ledet regjering hvis vi skal utnytte alle de fantastiske mulighetene vi har i Hedmark. Senterpartiet står klare til å levere en politikk som skaper nye arbeidsplasser, kutter klimagassutslipp og som sikrer at mer av verdiskapningen av skogen blir igjen i Norge. Om vi ikke satser nå, kommer mulighetene til å gå fra oss.

Jesper Nohr
Stortingskandidat for Senterpartiet i Hedmark, Trysil

Kommentarer til denne saken